Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ110 Sözcük Bilgisi-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi, kelimelerarasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin belirtilmesi; öğrencilerin kelime türetme birimlerini tanıması ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetmesi; eşdizimlilik (collocation) kavramının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çakıcı, Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaman, Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Activator/ Longman, Collocations/ Oxford Word Perfect by Mark Harrison, English Vocabulary Organisor by Chris Gough, Oxferd Word Skills / Advanced by Ruth Gairns and Stuart Redman

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin kelime bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sözcüklerin hem anlam hem de kullanımları üzerinde odaklanmaktadır. Çeşitli konularda ve değişik iletişimsel amaçlar için kullanılabilecek temel ve ileri seviye kelime dağarcığını artırmanın yanı sıra, bu ders, öğrencileri kelime türetme süreçleri ile ilgili bilgi ile donatmaktadır. Ders ayrıca, resmi- resmi olmayan, argo-günlük, konuşma-yazılı dil arasındaki farklılıklar ve bağlamsal farklılıklar üzerinde durmaktadır. Dersin bir başka amacı öğrencilerin sözcük ve ifade kullanımları konularında yaptıkları genel hataların altını çizmek ve bu hataların düzeltilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Word formation
2 Word formation
3 Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
4 The body ( describing human body, body language, sights, ilness and injuries )
5 You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
6 A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
7 News and current affairs ( news headlines, jurnalism, political beliefs)
8 Work and finance ( job benefits, personal finance, time management, workplace disputes )
9 Mid-Term Exam
10 Spoken English ( veryday language, set phrases, discourse markers, vague language,sayings and proverbs)
11 Written English (formal letter, formal link words,academic English,abbreviations )
12 Aspects of Language ( prefixes, suffixes,prepositional phrases, euphemisims )
13 Abstract concepts (similarity and difference, thoughts and ideas, sizeand shape, distance and speed)
14 Words close in meaning

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60265 1373751 Bu dersin sonunda öğrenciler kelime türetebilecek, kelimeleri bağlama göre kullanabilecek ve her bir kelimeyi eş dizimlilik kuralına göre kullanabilecek.
60266 1374945 Dil sözcük ilişkisini açıklar
60267 1387842 Dil öğretiminde sözcük bilgisinin önemini bilir.
60268 1388528 Etkili sözlük kullanımı konusundaki detayları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
60265 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4
60266 4 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5
60267 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5
60268 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek