Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ201 İngiliz Edebiyatı-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, edebiyat terimlerini öğretmek; Orta çağdan Rönesans'a kadar İngiliz edebiyat tarihini tanıtmak; dönemin önemli eserlerini incelemektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literary Terms and Literary Theory, J.A Cuddon, Penguin Books The Norton Anthology of English Literature, Vol. I A Glossary of Literary Terms. M.H.Abrams, G. G. Harpham, , Andover:Cengage Learning, 2016, The Short Oxford History of English Literature, A. Sanders, OUP, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Elements of narrative, figures of speech, epic, romance, "Beowulf", "Sir Gawain and the Green Knight", Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The General Prolougue [a section]

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literature, a-Oral literature b-Written literature 1- Fiction(Imaginative literature) a-short-story b- novel c-drama d- poetry
2 2-Non-fiction (non-imaginative literature) a. journal (diary) b- Biography, c- autobiography d- essay Elements of Narrative 1. setting 2.Plot
3 Elements of Narrative 3-point of view 4.-characterization and characters Figures of Speech
4 Figurative Language (Figures of Speech)
5 Literary History of England Middle Ages a-Anglo-Saxon Literature (Old English Period) Social and Historical Background
6 1. epic a. "Beowulf" [ only a section]
7 "Beowulf"
8 The Middle English Period (Feudalism)
9 Ara Sınav
10 Romance- "Sir Gawain and the Green Knight"
11 "Sir Gawain and the Green Knight"
12 Satire, Geoffrey Chaucer- "The Canterbury Tales" "General Prologue" [ only a section]
13 "The Canterbury Tales" (General Prologue) [ only a section]
14 "The Canterbury Tales" (General Prologue) [ only a section]

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359114 Anı, deneme, vb. edebi türleri tanırlar. epiğin özelliklerini öğrenirlerromansın özelliklerini öğrenirlerhcivi ve Chaucerı tanırlar
2 1362987 Söz sanatlarını ve bunları metin içinde bulmayı öğrenirler
3 1424308 Bir anlatıyı oluşturan anlatıcı, olay örgüsü ve karakter gibi öğeleri öğrenirler
4 1365975 Ortaçağı sosyal ve tarihi olaylarını, önemli yazarlarını tanırlar
5 1468519 Epik ve romansi ve hicivi örnekleriyle tanırlar, edebi metin incelemeye başlarlar
6 1468520 Beowulf ve Sir Gawain and the Green Knight gibi önemli eserlerini öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
2 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4
5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4
6 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek