Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Yabancı dil öğretiminde geçerli olan yöntem, yaklaşım, görüş, felsefe, psikolojik kavramlar ve tekniklerin neler olduğunun tanıtılması ve bunların en etkili şekilde sınıf içinde dört beceriyi öğretmek amacıyla nasıl kullanılmaları gerektiğinin anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Dilek Çakıcı, Asst. Prof. Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL, Asst. Prof. Dr. İsmail Yaman

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larsen-Freeman,D. 2002.Techniques and Principles in Language Teaching.2nd.Ed. Oxford U.P. Oxford Richards, J. And. Theodore S. Rodgers. 2001.Approaches and Methods in Language Teaching.2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge Rashtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick’n’Easy ELT.Rahnama Pub. Tehran. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London. Baroudy, İ. 2006. Techniques and Principles in Language Teaching Across Achievement Tests. Rahnama Press. Tehran. Hossini, Z. 2000. Methodology.Azad University Pub.Tehran. Mirhassani, A. 2003. Theories, Approaches and Methods in Teaching English as a Foreign Language. Tarbiat Modarres Uni.Tehran. Course Handouts, worksheets and copies

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Desuggestopedia, Toplu halde dil öğrenme, Topluluk halinde fiziksel tepki yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 8 8 64
22 Proje Hazırlama 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji
2 Yabancı Dil Öğreriminde temel teşkil eden görüş ve felsefeler
3 Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
4 Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
5 Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
6 İşitsel-Konuşsal (Duyusal) Yöntem
7 İşitsel-Konuşsal (Duyusal) Yöntem
8 Sessiz Yöntem
9 Ara Sınav
10 Desuggestopedia
11 Desuggestopedia
12 Topluluk Halinde Dil Öğrenme Yöntemi
13 Toplu Halde Fiziksel Tepki Gösterme Yöntemi
14 Toplu Halde fiziksel Tepki Gösterme Yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1358261 Dil öğretim yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 1364506 Dil öğretiminde kullanılan yaklaşımların kuramsal temellerini ifade edebilme
3 1364779 Tarih boyunca dil öğretiminde kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması için gereken teknikleri edinebilme
4 1453806 Kullanılan yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanlarını eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilme
5 1453890 Dil öğretiminde kullanılan yöntemleri uygulamaya dökebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
2 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek