Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ209 Anlatım Becerileri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Çeşitli durumlarda - sosyal ve akademik - kendini sözlü ve yazılı olarak başarılı bir şekilde ifade edebilmeyi öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ferit Berçin

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

pratik yapılabilmesi için haftalık ders saatinin 4 olması öngörülür.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. German, Katleen. Principles of Public Speaking 2. McKerrow, Raymie. Principles and Types of Public Speaking 3. Zimmerman, Gordon. Public Speaking Today. 4. Doğan, Mehmet H. Çev. Retorik.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Topluluk önünde Konuşma becerileri öğretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Studying Public Speaking in Higher Education. Orality in Social Life. Basic Elements of speechmaking process
2 Selecting and narrowing the topic. Determining the purposes and central idea, gathering the material, making outline, practicing aloud.
3 Critical Listening, barriers to good listening, practical listening techniques
4 Understanding the audience, analyzing the audience demographically and psychologically. Using audience analysis in speech preparation.
5 Finding and using supporting materials: Finding electronic sources - search engines - and print sources, virtual libraries. Plagiarism.
6 Web Workshop. Searching efficently, evaluating Internet sites and selection of the Sites
7 Developing speech plans, speech centered and audience centered patterns of organizations. Techniques for creating associative coherence in speech. Outlining the speech.
8 Capturing and holding attention. Beginning and ending the speech. How to prepare a sample outline.
9 Ara Sınav
10 Wording the speech. Using oral style. Using language strategically. Creating an atmoshpere.
11 Delivering speech. Selecting the method of delivery. Using the voice and body to communicate
12 Using visual aids. The functions and types of visual aids. Strategies for selecting and using visual aids.
13 Using ppts. Speaking in Community Settings. Speech of Courtesty; Welcomes; Responses, Acceptance, and Toasts
14 Group-based speeches. Presentation in Team. Panel and Symposia. Responding to Questions and Objectives Speech to inform and persuade

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1364282 Öğrenciler kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek