Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Eğitim-Felsefe ilişkisini ve farklı felsefi ekollerle birlikte Eğitim Felsefesindeki akımları öğrenerek eleştirel bilinci kazanmak, önce birey olmak daha sonra da kişi olmanın ne olduğunu farketmeleri ve demokratik eğitimin de ne olduğunu anlama ve anlatmak bu dersin temel amaçıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurettin Topçu, Felsefe Nell noddings Eğitim Felsefesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitime felsefi yaklaşımların ortaya konması; farklı eğitim görüşlerinin karşılaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe nedir? Eğitime ne gibi katkıları vardır?
2 Doğu ve Batı uygarlıklarında Eğitim Felsefesinin kullanılma yöntemleri
3 Eğitimde, gelişmiş ülkelere göre geri kalışımızın sebepleri
4 Eğitimde Paradigmalar
5 Eğitimde bilimin önemi ve özellikleri
6 Eğitim Felsefesinde önemli akımlar
7 İdealizm
8 Realizm
9 Pragmatizm
10 Varoluşculuk
11 Ara Sınav
12 Toplum
13 İnsan
14 İnsan

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469006 Eğitimde önemli felsefe akımları konusunda bilgi sahibi olan öğretmen adayları birey olmanın ne anlama geldiğini öğrenecektir.
2 1469007 Felsefenini bellibaşlı akımları ve bu akımların kurucu filozoflarını tanıyacaktır.
3 1469008 Felsefe sözcüğünün ne anlama geldiğini ve bu sözcüğü tarihi sreçte ne gibi değişikliklere uğradığını anlayacaktır.
4 1469009 Geleneksel ve modern eğitim arasındaki farkları kavrayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5 4 2 3 2 1 4 5 2 3 2 5 4
2 5 3 2 5 4 5 3 2 5 4 2 3 2 3 2 5
3 4 2 3 2 5 4 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4
4 2 3 2 4 2 3 2 5 4 1 3 2 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek