Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ204 Dilbilim-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, dilin sözdizimsel yapısını, anlambilim ve edimbilim kavramlarını tartışmak, tümcelerin yüzey yapısını çözümlemek, sözlü veya yazılı metinleri anlambilim ve edimbilim açısından çözümlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Gülay Er

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fromkin, Victoria, Robert Romdan and Nina Hymas. 2009. An Introduction to Language. tenth Edition. New York :Wadsworth Cengage Learning, Supplementary Books: 1)Bruce L. Liles. 1975. An Introduction to Linguistics. Englewood Cliffs: Prentice-, Inc. 2)Akmajian et.al 1995. An Introduction to Language and communication. 3)Language Files . 1996. Ohio State University. 4)Course Packet. A compilation.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dilin sözdizimsel, anlamsal ve edimsel yapısının çözümlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 An Introduction to the course. Definition of sentence. Kernel and non-kernel sentences
2 Syntactic rules of a language. Deep and surface structure. Structural ambiguity
3 Constituents of sentences; phrase structure rules.
4 Structure diagrams of sentences; infinity and recursion
5 Transformations
6 Semantics. Kinds of meaning; conceptual and connotative meanings; literal and non-litearal meanings of sentences
7 Sense and reference; extension, prototype, steretype, semantic properties of words, sense relation between words
8 Sense relation of sentences, truth conditions of sentences; semantic analysis of idioms; composionality of idioms
9 Pragmatics. Utterance meaning. The notion of context. Kinds of context.
10 ARA SINAV
11 Speech acts ; Performative Utterances
12 Illocutionary and Perlocutionary Acts; Felicity Conditions
13 Conversational Principles; Conversational maxims and Implicature
14 Presuppositions

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8302 1361248 Tümceleri sözdizimsel açıdan çözümleyebilecek
25306 1443170 Tümcelerin sözce olarak anlamını tartışıp, edimbilim kavramları açısından çözümleyebilecek.
29676 1386796 Sözcüklerin ve tümcelerin anlamlarını, aralarındaki anlam ilişkilerini tartışabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
8302 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 4 5
25306 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4
29676 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek