Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilere yabancı dil öğretimindeki İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım, İşlevsel- Kavramsal Yaklaşım gibi yeni yöntem ve yaklaşımların tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Dlek Büyükahıska

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larsen-Freman, D. 2002. Techniques and Principles in Language Teaching.2nd. Ed.Oxford U.P. Oxford Richards, J.and Theodore S. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge Rahtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick'n' Easy ELT. Rahnama Pub. Tehran Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ’de) ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 8 8 64
22 Proje Hazırlama 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji
2 İletişsel Yaklaşım
3 İletişimsel Yaklaşım
4 Doğal Yaklaşım
5 Doğal Yaklaşım
6 İşlevsel kavramsal Yaklaşım
7 İşlevselkavramsal Yaklaşım
8 İşbirliktelikçi Dil Öğrenimi
9 Ara Sınav
10 İşbirliktelikçi Dil Öğrenimi
11 İçerik Temelli Dil Öğrenimi
12 İçerik Temelli Dil Öğrenimi
13 Görev Temelli Dil Öğrenimi
14 Görev Temelli Dil Öğrenimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388204 Bu ders sonunda öğrenciler dil öğretiminde yeni kullanılan yeni eğilimleri, yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar
2 1370498 Geleneksel ve yeni yöntemler arasındaki farkları öğrenecek ler
3 1374792 Yöntemlerin dil öğrenimine katkılarını, olumlu ve olumsuz yönlerini tartışacaklar
4 1377183 Her yönteme uygun teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklar
5 1383161 Öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökerek sınıf ortamına taşıyacakalr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
2 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek