Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ208 Dil Edinimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Patsy M. Lightbown and Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press, 2000. Supplementary Materials: William Littlewood. 1984. Foreign and second Language Learning: Language Acquisition Research and its implications for the classroom. Cambridge:Cambridge language Teaching Library. (Text Book) Rod Ellis.1997. Second language Acquisition. Oxford:Oxford University Press. Wolfgang Klein. 1986. Second Language Acquisition. Cambridge.Cambridge University Press. F. Özden Ekmekçi. Psikodilbilim.Çukurova Üniversitesi. YADİM. J.Michael O’Malley and Anna Uhl Chamot. 1980. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge.Cambridge University Press. Course Packet

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Dil ediniminin kapsamı
3 Dil ediniminin kapsamı
4 Dil gelişim modeller: davranışcılık
5 Dli gelişim modelleri: Bilişselcilik
6 Dil gelişim modelleri: psiko dilbilim, anlambilim
7 Dil gelişim modelleri: sosyo dilbilim
8 Dil gelişim modellerinin karşılaştırılması-ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çocuklarda dilin bilişsel ve kavramsal özellikleri
11 İkinci dil edinimi
12 Sınfta ikinci dl öğrenimi
13 İkinci dil öğreniminde bireysel farklılıklar
14 Dil öğrenimi ile ilgil genel fikirler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53748 1168505 Öğrenciler, anadil ve yabancı dil, ikinci dil edinim ve öğrenme gibi temel kavramları
53749 1173000 anadil ve yabancı dil edinim ve öğrenme kuramlarını kavrayacaklar ve karşılaştırabilecekler
53750 1152403 dil edinim ve gelişim evrelerini öğrenecekler
53751 1152741 çocuk ve yetişkin öğrenme-edinim süreçlerini karşılaştıracaklar
53752 1161729 Dil edinim ve öğrenmeyei etkileyen temel faktörleri öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
53748 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3
53749 4 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 4 5 5 3 5
53750 4 5 3 5 4 5 3 2 5 4 5 2 3 5 4 5
53751 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 5 4 5 3 5 4
53752 4 5 2 3 2 4 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek