Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin amacı İngilizce öğretmen adaylarını bilimsel araştırmanın neliği, türleri, niçin yürütüldüğü gibi konularda bilgilendirmek ve belli bir çalışma alanı ile ilgili olarak literatür taramayı ve APA formatına uygun olarak da literatürü sunabilmeyi öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ferit Berçin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

ders saatinin artırılması önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cohen, Louis; Lawrence Manion & Keith Morrison (2000) Research Methods in Education. 5th Edition. Routledge, London and New York. 2- Hinkel, Eli. (2005) Handbook of Research Methods in Second Language Teaching and Learning. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London. 3- McKay, Sandra Lee. (2006) Researching in Second Language Classrooms. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London. 4- Publication Manual of the American Psychological Assocation (2003) 5th Edition. American Psychological Assocation, Washington. 5 Arlı, Mine. Bilimsel Araştırmaya Giriş 6. Bal, Hüseyin. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 7. Barzun, Jacques. Modern Araştırmacı 8. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğinde; öğrencilere bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı adım adım anlatılacak ve örnekler verilecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Kapsamı, Araştırma ve Bilim
2 Bilimsel Yöntemin Amacı, Aşamaları, İlkeleri Temel Kavramlar
3 Araştırmanın tanımı ve özellikleri, araştırma türleri
4 Araştırma sürecinde aşamalar Problemin belirlenmesi, problemin niteliği, problemin seçimi ve kriterler
5 Evren ve Örneklem Örneklem büyüklüğü ve türleri
6 Verilerin Toplanması ve Veri toplama teknikleri
7 Verilerin işlenmesi ve sunulması
8 Araştırma sonuclarının yorumlanması
9 Ara sınav
10 Araştırma raporunun özellikleri ve bölümleri
11 Araştırma raporunun yazılması Genel kurallar ve örnekler
12 Alıntılar ve metin aktarmalar
13 Kaynak gösterme
14 Bilimsel araştırmada etik sorunlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388045 Temel kavramlar.
2 1376182 Araştırma yöntemleri ve araştırma dizaynı.
3 1401939 Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri
4 1374963 Veri toplama ve analizi.
5 1389235 Yazım kuralları ve bilimsel etik.
6 1396126 Araştırmayı rapor etme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5
2 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5
3 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
6 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek