Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin uygun yöntem ve teknikleri kullanarak etkili bir şekilde ders planlamalarını yapıp öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun izlenceleri hazırlayarak anlatabilmeleri, alternatif değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Ekmekçi, Dr. Öğrt. Üyesi İsmail Yaman, Öğrt. Gör. Ahmet Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larsen-Freeman,D. 2002.Techniques and Principles in Language Teaching.2nd.Ed. Oxford U.P. Oxford Richards, J. And. Theodore S. Rodgers. 2001.Approaches and Methods in Language Teaching.2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge Rashtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick’n’Easy ELT.Rahnama Pub. Tehran. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London. Baroudy, İ. 2006. Techniques and Principles in Language Teaching Across Achievement Tests. Rahnama Press. Tehran. Hossini, Z. 2000. Methodology.Azad University Pub.Tehran. Mirhassani, A. 2003. Theories, Approaches and Methods in Teaching English as a Foreign Language. Tarbiat Modarres Uni.Tehran. Course Handouts, worksheets and copies

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 2 6 12
22 Proje Hazırlama 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders İzlencesi Tanıtımı Ders Planına Giriş Ara sınav Bireysel özellikler ve ders hedeflerini dikkate alan izlence tipi seçim kriterleri Bireysel özellikler ve ders hedeflerini dikkate alan izlence tipi seçim kriterleri Ölçüt temelli öğretme Yeterlilik betimlemeleri İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (2).pdf
2 Müfredat ve İzlence Kavramlarına Giriş Müfredat ve İzlence Oluşturmanın Temelleri 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (2).pdf
3 Ders Tasarımı Ders tasarımında temel yaklaşımlar Ders, İzlence ve Müfredat Bileşenleri 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (1).pdf
4 Ders izlence tasarımında yaklaşımlar İzlence Tasarım Şekilleri 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (1).pdf
5 İzlence Değerlendirme MEB 2-8. sınıflar İngilizce ders Kitaplarının İzlence yönünden incelenmesi 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (1).pdf
6 İhtiyaç Analizi 201812411191321-İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI Klasörü (1).pdf
7 Diller için Ortak Başvuru Metni'ne Giriş (CEFR) Teori ve Yaklaşımlar CEFR Yeterlik Seviyeleri Framework_EN.pdf.pdf
8 Avrupa Dil Portfolyosuna Giriş (ELP) ELP Bileşenleri EPOSTL ve EUROPASS Framework_EN.pdf.pdf
9 Ara Sınav Framework_EN.pdf.pdf
10 MEB 2-8. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Dilbilgisi Mikroöğretim 201812020472656-OGM INGILIZCE PRG 20.012018 (1).pdf
11 MEB 9-12. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Dilbilgisi Mikroöğretim 201812020472656-OGM INGILIZCE PRG 20.012018 (1).pdf
12 MEB 2-8. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Kelime Bilgisi Mikroöğretim 201812020472656-OGM INGILIZCE PRG 20.012018 (1).pdf
13 MEB 9-12. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Kelime Bilgisi Mikroöğretim 201812020472656-OGM INGILIZCE PRG 20.012018 (1).pdf
14 Genel Tekrar 201812020472656-OGM INGILIZCE PRG 20.012018 (1).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393284 Bu dersin sonunda öğrenciler; Ders planı yazılması ile ilgili genel ve özel terminolojiyi
2 1395704 Ders hedef ve ilgili hedef davranış yazmayı
3 1377226 Farklı izlence türlerini, bunların özelliklerini, seçim kriterlerini, tüm izlenceleri karşılaştırmayı
4 1383136 Farklı izlence türlerine göre ders planı hazırlamayı
5 1384325 Ders sunumunun 3 ana evresi ve özelliklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5
2 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3
3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5
4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 5
5 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek