Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Çocuklara yönelik yabancı dil öğretimininde geçerli olan teknik ve materyallerin tanıtımı, çocuklarla yetişkenler arasındaki öğrenim farkının anlatılması, sınıf yönetimi kavramı ve yetişkin sınıflarından farkının kavratılması ve öğrenci sınıf içi uygulamaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Müfit Şenel

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Scott, W. and Lisbeth H.Ytreberg. 2003.Teaching English to Children.7th.Ed. Longman, London. Vale, D. and Anne Feunteum. 2002.Teaching Children English.7th Ed. Cambridge U.P. , Cambridge. Kottler, E. 1994. Children with Limited English.Corwin Press.,California. Cameron,L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge U.P., Cambridge. T.Linse, C. and David Nunan.2001.Young Learners.McGrawHill, U.S.A. House, S. 1997. An Introduction to Teaching English to Children.Richmond Pub.,london. Course Handouts, worksheets and copies

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim, vs), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 8 8 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Terminoloji
2 Genç öğrenci tanımı, özellikleri,
3 Genç Öğrencilerle İletişim ve Çalışma, ders işleme
4 Genç Öğrencilerle Erişkinler Arasındaki Farklılıklar (bilişsel, kavramsal,güdülemsel,vb.)
5 Genç Öğrencilerde Düşünme, Kavrama ve Öğrenme (Piaget, Vygotsky ve Bruner’in görüş ve önerileri)
6 Genç Öğrencilerde Düşünme, Kavrama ve Öğrenme (Piaget, Vygotsky ve Bruner’in görüş ve önerileri üzerinde tartışma)
7 Motivasyon (Güdüleme ) ve genç öğrenciler ; teknikler, içsel ve dışsal güdüleme kavramları, güdülemeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenler üzerinde tartışma
8 Genç öğrencilerde sınıf yönetim ve sınıf/okul kuralları
9 Ara Sınav
10 Genç Öğrencilerde Disiplin Sorunları ve Çözüm Önerileri ; Genç Öğrencilerde Davranış Bozuklukları (psikolojik ), çeşitleri, boyutları ve çözüm Önerileri
11 Çocuklara dilbilgisi öğretimi ve sınıf içi sunumlar
12 Çocuklara dilbilgisi öğretimi ve sınıf içi sunumlar
13 Çocuklara kelime ve telaffuz öğretimi ve sınıf içi sunumlar
14 Çocuklara kelime ve telaffuz öğretimi ve sınıf içi sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513390 Çocukların öğrenme süreçlerini açıklayabilir.
2 1513391 Çocukların ana dil ve ikinci dil gelişimlerine ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 1513392 Çocuklara yabancı dil öğretimi alanında var olan yaklaşımlara karşılaştırmalı bakabilir.
4 1513393 Öğrenmeyi öğrenme olgusunun temel bileşenlerini tanımlayabilir.
5 1513394 Sınıf yönetiminin detayları konusunda bilgi sahibi olur.
6 1513396 Sınıf içi uygulamalarda yararlanılabilecek materyalleri değerlendirebilir.
7 1513395 Çocuklara yabancı dil öğretim sürecini işlevsel kılacak materyaller tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek