Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ311 Drama 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İngilizce Öğretmen adaylarına eğitimde drama, yaratıcı drama ve dil öğretiminde drama konularında farkındalık kazandırmak; jest, mimik, görseller, ses, nesne vb. kullanarak drama uygulamaları tasarlamak, MEB öğretim programlarına uygun olarak ingilizce derslerinde kullanılabilecek drama etkinliklerini tasarlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel, Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kuş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Maley, A. ve Duff, A. (2005) Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers (Third edition). Cambridge University Press. 2) Philips, S. (2004). Drama with children. Oxford University Press: Oxford. 3) Önder, A. (2012) Yaşayarak Öğrenme İçin Yaratıcı Drama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İngilizce Öğretiminde Drama Teknikleri ve Yaratıcı Drama Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
22 Proje Hazırlama 4 7 28
23 Proje Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı ,Drama ile İlgili Terimler ve Çocuklarla Dramanın Tarihçesi Getting Ready, Non-verbal warming up activities Drama coursepack-1.pdf
2 Günümüzde Eğitici Drama Uygulamalarının Önemini Artıran Gelişmeler Observation Drama coursepack-1.pdf
3 Hümanist Eğitim Yaklaşımı Açısından Eğitici Drama Working with mime Drama Coursepack-2.pdf
4 Eğitici Dramanın Çocuk Eğitiminde Sağlayabileceği Yararlar Working with the voice Drama Coursepack-2.pdf
5 Drama Uygulamaları Sırasında Gözönünde Alınması Gereken Koşullar Working with objects Drama Coursepack-3.pdf
6 Dramaya Katılabilmek için Gerekli Bilişsel Süreçler ve Beceriler Working with visuals Drama Coursepack-3.pdf
7 Eğitici Dramada Özel Teknikler Working with the imagination DRAMA ACTIVITIES.pptx
8 Drama Uygulayacak Öğretmenin Eğitilmesi Eğitici Drama Türleri ve Eğitici Drama Çalışmalarından Örnekler Working from/into words, phrases, sentences DRAMA ACTIVITIES.pptx
9 ARA SINAV
10 Yaratıcı Drama Performansları (Kukla) Working from/into texts DRAMA UYGULAMALARI SIRASINDA GÖZÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KOŞULLAR.pptx
11 Yaratıcı Drama Performansları (Senaryolar) Working from/into scenarios and scripts DRAMA UYGULAMALARI SIRASINDA GÖZÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KOŞULLAR.pptx
12 Yaratıcı Drama Performansları (Pandomim) drama 2009-10.pdf
13 Yaratıcı Drama Performansları (Genel) drama 2009-10.pdf
14 Genel Tekrar drama-son.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350356 Bu dersin sonunda öğrenciler; yabanci dil öğretiminde gelişen bilgi iletişim ve öğretim teknolojileri doğrutusunda dramanının dil öğretiminde kullanım becerilerine sahip olurlar
2 1357265 Yaratıcı dramayı ingilizce öğretimi metodları ile ilişkilendirip ve metotlara uygun olarak sınıf içi etkinliklerinde kullanabilme becerilerini geliştirirler
3 1354688 Yabancı Dil Öğretiminde dramanın ömemini kavrarlar
4 1382009 Yaratıcı Drama yoluyla oyun, drama,rol yapma, karakter yaratma,sessiz aktarım, doğaçlama gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin dil öğreniminde yaratıcılğını açığa çıkarma yetilerini kazanırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 4
2 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5
3 4 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5
4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek