Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin İngilizce öğretiminin temel yaklaşım, metot ve tekniklerine ilişkin kazandıkları becerileri sınıf içerisinde yaptıkları micro öğretim etkinliklerinde gösterebilmeleri; ve öğretimin niteliğini değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gunter, M. A., Estes, T. H. & Mintz, S. L. (2010). Instruction a models approach . Pearson Education, Inc. Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching.McGraw Hill Education Harmer, J. (2008). How to teach English. Pearson Longman. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman. Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press. Riddle, D. (2003). Teaching English as a Foreign Language . McGraw Hill Inc. Davies, P. & Pearse, E. (2000). Success in English Teaching. Oxford University Press. Tanner, R. and Green, C. (1998). Tasks for Teacher Education: A reflective approach Pearson Longman

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 14 14
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İzlencenin Tanıtımı Ders hakkında genel bilgi Temel Prensipler (Öğrenci ve Öğretmen Yöntem Notları 1 BASIC PRINCIPLES of Language Teaching.ppt
2 Eylem Araştırması, Öğretmen ve Sınıf Temelli Araştırma 4 CLASSROOM RESEARCH TEACHER RESEAARCH.pptx
3 Öğrenen Özerkliği, Öğretmen Gelişimi, Yansıtıcı Öğretme 2 LEARNER AUTONOMY x.pptx
4 Dil Öğrenme Stil ve Stratejileri-1 3 LEARNER STYLES.pptx
5 Dil Öğrenme Stil ve Stratejileri-2 3 LEARNER STYLES.pptx
6 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Giriş (TPACK) 18-TPACK-İJOESS.pdf
7 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları (TPACK) 18-TPACK-İJOESS.pdf
8 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları (TPACK) 18-TPACK-İJOESS.pdf
9 Ara sınav
10 İçerik ve Dil Örtüşük Öğrenme-1 (CLIL) 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf
11 İçerik ve Dil Örtüşük Öğrenme-2 (CLIL) 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf
12 Hata Analizi & Ortak Dil-1 cefr.pdf
13 Hata Analizi & Ortak Dil-2 cefr.pdf
14 Genel Tekrar CEFR-Companion Volume with new descriptors - 2018.docx.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371973 Öğrenciler bu dersin sonunda öğrenme, öğretme, dil gibi temel kavramlar konusunda net fikir sahibi olurlar.
2 1367458 Tüm öğrenciler sınıf içi öğretimi geliştirmek için teorik yapıları uygulamayı öğrenirler.
3 1362185 Öğrenciler diğer tüm öğrencilere yapıcı geri dönüt verme konusunda farkındalık kazanır.
4 1349117 Öğrenciler sınıf yönetimini sağlayıp etkili sınıf içi yönergeler verebilir.
5 1375669 Dilbilgisi ve sesletimi iletişimsel yolla öğretebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5
3 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5
5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek