Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Topluma hizmet uygulama dersinin amacı 1. Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek 2. Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini ve bu sorunlara çözüm arama, belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlama 3. Öğretmen adaylarının özgüvenlerini geliştrimek ve mesleki doyumlarını arttırmak 4. Öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve fakındalığını geliştirmek 5. Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Dilek Büyükahıska

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notu : OMÜ topluma hizmet uygulamaları ders yönergesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 4 3 12
22 Proje Hazırlama 1 4 4
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş : Topluma hizmet uygulama dersinin kapsamının açıklanması 1. HAFTA.pdf
2 Öğrencilerin sosyal sorumluluk alacakları ve etkinlik yapaacakları kurumların belirlenmesi 2. HAFTA.pdf
3 Çalışma takviminin çıkarılması 3. HAFTA.pdf
4 Proje önerierinin incelenmesi 4. HAFTA.pdf
5 Etkinlik dosyalarının oluşturulması 5. HAFTA.pdf
6 Oluşturulan dosyaların incelenmesi 6. HAFTA.pdf
7 Eğitim çalışmaları 7. HAFTA.pdf
8 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi 8. HAFTA.pdf
9 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
10 Ara sınav ( Etkinlik dosyalarının değerlendirilmesi )
11 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
12 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
13 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17587 1197921 Bu dersin sonunda öğretmen adayları toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazanır
56286 1150180 işbirliği çerçevesinde dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini toplumsal sorumluluk bilinci ile uygulamalı olarak kazanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
17587 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5
56286 4 5 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek