Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ308 Edebiyat ve Dil Öğretimi-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, oyun ve şiir icelemesini öğretmek, çağdaş oyunlar ve şiirler yoluyla İngiliz ve Amerikan kültürünü tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Introduction to English Poetry, James Fenton,London: Penguin, 2003 Drama Today: a critical guide to British Drama,1970-1990,Michlene Wander, London, Longman The Norton Anthology of English Literature, M.H. Abrams, Vol.I and II

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikler; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel öğelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction, Versification Yok Yok Literature and Language Teching II.pptx
2 Versification, how to analyse a poem, how to analyse a play Yok Yok versification-how to analyze a poem.pptx
3 The rise of drama in England: mystery plays, miracle plays, moralities, interludes Yok Yok the development of drama -middle ages.pptx
4 Elizabethan drama-tragedy- Macbeth by Shakespeare Yok Yok The Renaissance (Elizabethan ) drama, tragedy, Macbeth.pptx
5 Macbeth by Shakespeare Yok Yok Macbeth.pptx
6 Macbeth by Shakespeare Yok Yok Macbeth.pptx
7 Review of the 17th century poetry, drama-comedy of humours, Restoration comedy of manners, Yok Yok Y17th century -comedy of manners-Restoration.pptx
8 18th century-neoclassical poetry - A. Pope "An Essay on Criticism Part" I [only a section] neoclassical poetry.pptx
9 Ara Sınav
10 - A. Pope "An Essay on Criticism Part" I [only a section] Yok Yok A. Pope -An Essay on Criticism.pptx
11 Romanticism, W. Wordsworth “I Wandered Lonely as a Cloud”, Yok Yok Y-The Romantic Period.pptx
12 John Keats, “Ode on a Grecian Urn Keats.pptx
13 Victorian Drama-Victorian Poetry- Robert Browning- "My Last Duchess" Yok Yok Victorian drama and poetry.pptx
14 Robert Browning- "My Last Duchess" Yok Yok Robert Browning -My Last Duchess.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346270 Şiir incelemesi yapabilecekler
2 1346271 Eleştirel düşünmeyi geliştirebilecekler
3 1346272 Tiyatro oyunu türlerini öğrenecekler
4 1346273 Tiyatro oyunu incelemesi yapabilecekler
5 1346274 Çeşitli akımların özelliklerini, bu akımların tanınmış şairlerini ve şiirleri ve oyunlarını tanıyabilecekler
6 1346275 Tiyatro yapıtları ve şiirler yoluyla İngiliz ve Amerikan kültürünün çeşitli öğelerini öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
6 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek