Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını,dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Müfit Şenel Yrd.Doç.Dr. Gülay Er Yrd.Doç. Dr. Dilek Çakıcı Yrd.Doç.Dr. Deren Başak Akman Doç.Dr. Zerrin Eren Öğr. Gör. Ahmet Demirci Öğrt.Gör. Ferit Berçin Öğrt. Gör. Ayşegül Kuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selçuk, Ziya. Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğremen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlemlenmesi. ISBN: 9789755911410 Demirtaş, Hasan. Okul Deneyimi I-II. Anı Kitabevi. ISBN: 9789756376324

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 2 5 10
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem Planı
2 Öğretmenin okuldaki bir günü / Öürencinin okuldaki bir günü
3 Bir öğrencinin incelenmesi / Öğretim Yöntemleri
4 Derslerin gözlenmesi / Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
5 Soru Sormayı gözlemleme / Okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar
6 Okul müdürü ve okul kuralları / okul ve toplum
7 Mikroöğretim teknikleri
8 Yönerge ve açıklamalar / Soru sorma Alıştırmaları
9 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü / öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
10 Ders kitaplarından yararlanma / Grup çalışmaları
11 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması / Değerlendirme ve kayıt tutma
12 Test hazırlama, Puanlama, analiz / Öğretimde benzetimlerden yararlanma
13 Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma
14 Okul Deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5230 1360899 Öğrenci dönem sonu itibariyle, yaptığı gözlemler sonucu, okulda, özellikle sınıf içinde öğretmen öğrenci ilişkilerini irdeleyebilecek.
15700 1373007 Derslerin işleniş şeklini, öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki rollerini değerlendirebilecek, ve iyi, başarılı bir öğretmen olmanın gereklerini yerine getirebilecek bir düzeye erişebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
5230 5 5 4 5 4 5 2 3 5 5 3 5 4 4 3 5
15700 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek