Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere teknoloji destekli dil öğretimiyle ilgili temel kavramları, uygulamaları ve ders planlarında kullanabilecekleri faydalı internet tabanlı programları tanıtmaktır. CALL, MALL, ve TELL kavramları konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmak ve ilgili uygulamaları planladıkları derslerde aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Technology Enhanced Language Learning (2013) Authors: Aisha Walker and Goodith White Publisher: Oxford University Press

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, İngilizce öğretmen adaylarına Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi (CALL) teorilerini ve ilgili araçları tanıtır. CALL teorileri sağlamanın yanı sıra bu ders, CALL araçlarının dil öğretimi / öğrenimindeki etkileşimli öğretim teknolojilerinin gözden geçirilmesinin öğretilmesi / öğrenilmesinde kullanımını kapsayacaktır. Dil sınıfında Web 2.0 araçlarının yazılımı ve kullanımı ve CALL'ın dil sınıflarındaki etkileri tartışılacaktır. Ders kapsamında, öğrencilerden multimedya materyalleri (ör. Web sayfaları, wiki'ler, bloglar, vb.) geliştirebilmeleri beklenir. Öğrencilerden ayrıca CALL'deki güncel araştırmaları gözden geçirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to the History of CALL , Behaviouristic CALL, Communicative CALL, Integrated CALL CALL-Coursebook.pdf
2 Communicative and Digital Competence, From CALL to TELL CALL-Coursebook.pdf
3 Digital contexts and communications, Computer Mediated Communication CALL-Coursebook.pdf
4 Using technology to teach listening and speaking article_6.pdf
5 Using technology to teach listening and speaking article_5.pdf
6 Using technology to learn and teach reading skills article_4.pdf
7 Using digital texts for foreign language reading article_3_KERN-2006-TESOL_Quarterly.pdf
8 Technology-enhanced writing instruction article_2.pdf
9 Technology-enhanced writing instruction article_8.pdf
10 Mid-term
11 Teaching English to Young Learners through Technology CALL-Coursebook.pdf
12 Teaching English to Young Learners through Technology CALL-Coursebook.pdf
13 Project Presentations CALL-Coursebook.pdf
14 Project Presentations CALL-Coursebook.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346265 Öğrenciler, dil öğrenme ve öğretme sürecinde etkileşimli öğretim teknolojileri konusunda farkındalık kazanırlar.
2 1346266 Bilgisayar destekli yabancı dil öğrenimi ile ilgili terminolojiyi öğrenirler.
3 1346267 Yabancı dil öğreniminde güncel bilgisayar uygulamalarını kullanır ve değerlendirebilirler.
4 1346268 Dört dil becerisinin gelişiminde teknolojiden nasıl yararlanabileceklerini öğrenirler.
5 1346269 Farklı WEB 2 ve WEB 3 araçlarını, uygulamaları ve çeşitli internet sitelerini kullanarak ders planlarına entegre edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4
2 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5
5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek