Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ103 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders insanların niçin ve nasıl davrandıklarını incelemektir. Bu yolla, insanın kendini ve başkalarını daha iyi anlamasına yardım etmektir. Bunu yapabilmesi için de, bireyin kendinin ve başkalarının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini nasıl anlayabileceğinin yollarını öğrenmesine yardımcı olur. Bunların sonucunda da, insanın kendisiyle ve çevresiyle olumlu ve etkili ilişkiler kurmasına katkıda bulunmaya çalışır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Meryem VURAL BATIK

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş). H.Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl Ed. Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders, Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zekâ, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir bilim olarak psikoloji: Tanımı ve araştırma yöntemleri
2 Davranış biyolojisi
3 Duyum ve algı
4 Öğrenme I
5 Öğrenme II
6 Bellek
7 Biliş: Dil ve düşünme
8 Ara sınav
9 Yaşam boyu gelişim I
10 Yaşam boyu gelişim II
11 Güdüler ve duygular
12 Kişilik
13 Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar I
14 Sosyal davranış ve bireysel farklılıklar II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
35017 1149220 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme
112152 1192065 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
112153 1194813 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
112154 1204945 Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme
112155 1211168 Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
35017 2 5 5 4 5 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2
112152 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
112153 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
112154 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3