Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ201 İşitme Engelliler ve Dil 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dil ve iletişim temel kavramlarını tanımlayarak dil edinim kuramlarını, dilin boyutlarını temel alarak işitme engelli ve normal işiten bireylerdeki dil gelişimi evreleri karşılaştırarak analiz etme becerilerini geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meltem Erdemli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi 2. Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi.2001. Ed: Prof Umran Tüfekçioğlu Anadolu Ü. Yayın No:1295 3.İşitme Kayıplı Çocuklarda Alıcı ve Verici Dil İfadelerinin Gelişimi. Eda Can Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4. Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becersini Geliştirmeye Yönelik Materyal Oluşturma. Ayten Şahin. Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5.Doğan, Yusuf. 2003. Makale "Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri"Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2009, 7(1), 185-204

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İletişim kurmaya başlama (0-6 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk, 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam) , 18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, 18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, 24-36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk, karmaşık ifadelerin artışı (24- 36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk) , karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil ve iletişim nedir? Dil edinimine etki eden kuramlar
2 Dil ve iletişim nedir? Dil edinimine etki eden kuramlar
3 İletişim kurmaya başlama (0-6 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
4 Anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)Anlamın giderek gelişmesi (6-12 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
5 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk
6 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam)
7 12-18 aylık işitme engelli ve işiten çocuk (devam)
8 vize
9 18-24 aylık işiten ve işitme engelli çocuk
10 24-36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk
11 Karmaşık ifadelerin artışı (24- 36 aylık işiten ve işitme engelli çocuk)
12 Karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası
13 Karmaşık ifadeler ve gramatik düzenlemeler 36 ay ve sonrası
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54846 1398314 1) Dil, iletişim kavramlarını açıklayabilecektir. 1.1 - Dil ve iletişim kavramlarını karşılaştırır. 1.2 - Dilin boyutlarının temel özelliklerini sözlü ve yazılı olarak anlatır. 1.3 - Dilin ve iletişimin kültürel özelliklerini örneklerle anlatır. 1.4 - aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.
54847 1398735 2) Dil gelişimi kuramlarının temel özelliklerini karşılaştırabilecektir. 2.1 - Dil edinimine etki eden faktörleri işitme engelli ve normal işiten bireyler için açıklar. 2.2 - Davranışçı dil edinim kuramlarının temel özelliklerini anlatır. 2.3 - Sosyal etkileşimci dil edinim kuramlarının temel özelliklerini anlatır. 2.4 - Bilgi işleme kuramının temel özelliklerini anlatır.
54848 1402400 3) Dil gelişiminin temel evrelerini dilin boyutlarına göre işitme engelli ve normal işiten bireyler için karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir. 3.1 - 18 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.2 - 24 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.3 - 36 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder. 3.4 - 36 ay ve sonrasındaki normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.
54849 1403345 4) 12 - 2 aylık normal işiten ve işitme engelli bireylerin dil gelişimini dilin boyutlarına göre analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71089 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
2 71090 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
3 71091 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
4 71092 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
5 71093 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
6 71094 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
7 71088 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
8 71118 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 71123 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 71124 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 71125 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 71095 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 71096 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 71097 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 71098 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 71099 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 71122 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
18 71100 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
19 71113 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
20 71101 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
21 71117 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71102 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
23 71119 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
24 71103 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
25 71104 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
26 71115 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
27 71120 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
28 71105 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 71106 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
30 71107 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
31 71108 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
32 71109 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
33 71114 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71121 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 71110 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
36 71111 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
37 71112 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
38 71116 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
54846 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
54847 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
54848 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4
54849 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek