Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ205 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

İşitme engelli öğrencilerin tıp ve eğitim modellerine göre eğitim ortamlarına yerleştirilmesini açıklama. Değerlendirme araçları geliştirme ve uygulama. Ünite analizi yapma. Ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme. Uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaç yazma. Beceri analizi yapma. Kavram analizi ve kavram öğretim planı yapma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör.özlem Demirtel

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1“ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi” Edward D.Fiscus, Collen J. Mandell. Editör;Doç.Dr. Gönül Akçamete, Ankara,1997. 2“ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” Prf. Dr. Mehmet Özyürek, Kök Yayıncılık ,Ankara,2004. 3“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi” Mehmet Özyürek, ,Lisans ders notları, Anadolu Üniversitesi. 4“ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması” Y.Lisans Ders Notlar, Gönül Akçamete,Anadolu Üniversitesi,1995 5." Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi" Anadolu Üniversitesi Yay.Eskişehir,2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yetersizlikten etkilenen öğrencilerin tıp ve eğitim modellerine göre eğitim ortamlarına yerleştirilmesi. Eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, işitsel-sözel yöntem nedir? İşitme engelli çocukların eğitiminde grup dil derisinin önemi. Okulöncesi I. sınıf düzeyinde grup dil dersinde öğretmen davranışları ve kullanılan materyalin özelliği
2 İşitme engelli çocuklara eğitimde birebir çalışmanın önemi okulöncesi I. sınıf düzeyinde birebir çalışmada öğretmen davranışları ve kullanılan materyallerin özelliği
3 Grup dil dersi yapmadan önce öğretmenin işitme engelli çocukların sahip olduğu ön bilgileri edinme. Okul öncesi 2.sınıf düzeyinde grup dil dersinde öğretmen davranışları.İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeyleri.
4 Okulöncesi II. sınıf düzeyinde bire-bir çalışmada öğretmen davranışları. Birebir çalışmada kullanılan materyallerin özelliklerinin tanımı. Okulöncesi I. sınıf düzeyinde kullanılan materyallerle karşılaştırma yapılması.
5 Okulöncesi III.sınıf düzeyinde grup dil dersinin konusu, kullanılan materyallerin özelliği ,işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeyi,dersin uygulanışında kullanılan teknikler
6 Ödevlerin incelenmesi ve tartışılması
7 Okulöncesi III. sınıf düzeyinde birebir çalışmada kullanılan materyallerin özelliği, kullanım tekniği ve kullanımındaki soru çeşitleri
8 İlköğretim I. sınıf düzeyinde grup dil derisinin konusu, kullanılan materyallerin özelliği, öğretmen davranışları. Öğretmen ve işitme engelli çocukların dili kullanma stratejileri
9 İlköğretim I. sınıf düzeyinde birebir çalımada dikkat edilmesi gereken özellikler, kullanılan materyallerin özelliği ve kullanılan tekniği öğretmenin ve işitme engelli çocukların dil düzeyi
10 Bireysel eğitim planı hazırlama. Materyal hazırlama, amaçları belirleme.
11 Öğrencilerin hazırladıkları bireysel eğitim planlarının sınıfta uygulaması
12 Ödevlerin incelenmesi ve tartışılması
13 Grup dil dersi planı ve materyal hazırlama, amaçları belirleme
14 Çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128111 BEP geliştirme ekibi üyelerini ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
2 1144453 1.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını tanımlayabilecektir.
3 1179439 İşitme engelli öğrencinin birebir ve grup eğitimi için performans düzeyine uygun uzun ve kısa dönemli amaçları geliştirebileceklerdir.
4 1152143 İşitme engelli öğrencinin performans düzeyine uygun olarak amaçlarının geliştirilmesine ilişkin takvim hazırlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek