Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ207 Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrenciler: 1. Davranışların yeterli olan açıklamalarını olmayanlardan ayırır ve örnek verir. 2. Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler. 3. Deneysel analizi uygulamalı davranış analizinden ayırır. 4. Davranış ilkelerine örnek verir. 5. Uyaran kontrolünü betimler ve örnek verir. 6. Görüşme formu geliştirir ve anekdot kaydından hedef davranışı ve nedenlerini belirler. 7. Davranışları kayıt eder ve grafikle gösterir. 8. Tek denekli etkililik desenlerini betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan METİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara Özyürek M. (1996) Davranış yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi1. Karatepe Yayınları, Ankara Kırcaali-İftar G. Ve Tekin-İftar E. (2006) Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, davranışları açıklama, davranışların yeterli ve yeterli olmayan açıklamaları, uygulamalı davranış analizi ve gelişimi, davranış ilkeleri ve örnekleri, uyaran kontrolü, davranışsal değerlendirme, hedef davranışı belirleme ve ölçme, amaç yazma, etkililik ve etkililiği değerlendirmek için tek denekli araştırma desenleri üzerinde odaklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı ve işlenişi; Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar
2 Davranışların yeterli açıklamaları
3 Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri
4 Bilimin özellikleri ve uygulamalı davranış analizi.
5 Deneysel davranış analizi uygulamalı davranış analizi ve davranışları analiz etme.
6 Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza,
7 Ayrımlı pekiştirme ve uyaran kontrol
8 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
9 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
10 Hedef davranışları belirleme ve nedenlerini belirleme
11 Davranışları özelliklerine göre kayıt etme
12 Davranışları grafikle gösterme
13 Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları
14 Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175606 Verilen davranış açıklama örneklerinin yeterli ve yeterli olmayan açıklamalar olduklarını belirtir.
2 1181211 Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler.
3 1157159 Davranışları analiz eder
4 1172510 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu ve anekdot kaydını uygular.
5 1179526 Davranışları özelliklerine göre kayıt eder
6 1248253 Davranış sağaltım planı hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4
2 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3
3 3 4 4 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4