Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ204 İşitmenin Doğası 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Kulak Anatomisi ve İşitmenin Fizyolojisi; İşitme Kayıplarının Olası Nedenleri; Risk Faktörleri; Ses Fiziği: Ses dalgaları, Sesin şiddet ve frekans özellikleri; İşitsel Becerilerin Gelişim Aşamaları; Konuşma sesleri: Frekans ve şiddet özellikleri, Konuşmanın dinamik alanı; İşitme Kaybı Türleri ve Özellikleri; İşitmenin Ölçümü: Temel odyolojik kavramlar, İşitme kaybının ölçümünde kullanılan temel işitme testleri, Odyogramın yorumu, İşitme kayıplı bir vakanın kayba özgü çeşitli özellikler bakımından sınıflandırılması; İşitme Kaybının Etkileri: İşitme fonksiyonu üzerindeki etkileri, Çocukların konuşma ve sözlü dil edinimi üzerindeki etkilerini sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Grv. Dr. Özgül Aldemir Fırat

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topbaş, Seyhun(Ed.) .Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1318 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 717 Dennes,B.Peter ve Pinson,N.Elliot.The Speech Chain.Anchor Press,New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İşitme kaybı ile ilgili terimleri tanımlar, işitme kaybı türlerini betimler, işitme kaybını taraflar bakımından betimler, işitme kaybını durağan-değişken özelliği bakımından betimler, işitme kaybını, başlama zamanına göre betimler, işitme kaybı derecelerini betimler, odyogram konfigürasyonuna göre kayıpları betimler, evrensel yeni doğan işitme tarama programının doğurgularını tartışır, çeşitli kayıp türlerinin nedenlerini, özelliklerini ve doğurgularını açıklar, işitme kaybı nedenlerini listeler, çeşitli türde kayıpların özelliklerini anlatır, konuşma seslerinin tanınması ve dil edinimi üzerinde işitme kaybı türlerinin yaratacağı etkileri açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kulak anatomisi ve fizyolojisi
2 Kulak anatomisi ve fizyolojisi
3 Risk faktörleri
4 Sesin temel özellikleri
5 Temel odyolojik kavramlar
6 İşitsel gelişim
7 Konuşma sesleri ve özellikleri
8 İşitme kaybının ölçümünde kullanılan temel işitme testleri
9 Ara sınav
10 Odyogram yorumu
11 İşitme kaybının türleri
12 İşitme kayıplarının özellikleri
13 İşitme kayıplı bir vakanın kayba özgü bazı özellikler bakımından sınıflandırılması ve İşitme kaybının işitme fonksiyonu üzerindeki etkileri
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124250 Normal işitme ve hasar görmüş işitme ile ilgili süreçleri, işitme kaybı türlerinin özelliklerini ve işitme kaybının gelişim ve öğrenme üzerindeki etkilerini tartışırlar
2 1143676 İşitme ile ilgili anatomik yapıları ve süreçleri betimlerler.
3 1140887 Konuşma seslerinin akustik özelliklerini betimlerler.
4 1134397 İşitme kaybının değerlendirmesini anlatırlar.
5 1142423 Normal gelişimde işitmenin rolünü tartışırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4
2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3