Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ303 İşitme Engelliler Hayat Bil. ve Sosyal Bil.Öğretimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrenciler; işitime engelli öğrencilere hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan çeşitli öğretim yöntemleri ve aktiviteleri nasıl düzenleyecekleri ve nasıl uygulayacakları konusunda beceri kazanacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan METİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sönmez, V. (2005) Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. Öztürk, C. (2006) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Nas, R. (2003) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları. Diken, H. İ. İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşitme Engelli Öğrencilerin, Hayat bilgisi ve Sosyal bilgiler derslerinde bilgi, kavram, beceri ve tutum düzeyinde yeterli hale gelmeleri amacıyla, öğretmen adaylarıyla, çeşitli öğretim yöntemleri ve aktivitelerin nasıl düzenleneceği ve uygulanacağı konuları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi içeriği ve amaçlarının açıklanması, tanımları, ilgilendiği alanlar, ilköğretimde öğrenciye kazandırdıkları
2 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinin ilköğretim müfredat programındaki yerinin incelenmesi
3 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersiyle ilgili ilköğretim etkinlik ve ders kitaplarının incelenmisi
4 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi konularında yaşanan öğrenme problemleri
5 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi içeriğinde yer alan temaların, konuların, ünitelerin incelenmesi ve yetersizliği olan öğrencilere göre analiz edilerek düzenlenmesi
6 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersindeki ünitelerin analiz edilerek ölçüt bağıl ölçü araçlarının hazırlanması ve öğrencilere bu araçlarını nasıl uygulanacağının gösterilmesi
7 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi
8 Ara sınav
9 Açık anlatım yöntemine göre öğretim süreçlerinin desenlenmesi
10 Doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim süreçlerinin desenlenmesi
11 Kavram diyagramları, şematik düzenleyiciler ve demostrasyonla öğretim
12 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde yapılacak etkili düzenlemeler Ortam, materyal, yöntem ve teknikler
13 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde kullanılacak materyallerin desenlenmesi Maket ve Resimler
14 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde öğrencilere materyallerin kullanımının öğretilmesi Kitap, Harita, Yerküre ve Zaman Şeridi
15 Öğrenciler için konuları pekiştirici etkinliklerin düzenlenmesi Gezi, Gözlem, Drama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56538 1220151 Sosyal bilim ve sosyal bilgiler, hayat bilgisi tanımları, ilgilendiği alanlar,ilköğretimde öğrenciye kazandırdıklarının neler olduğunu, söylerler
56539 1220163 Sosyal bilgiler ve hayat bilgisi konularıyla ilgili Ünite Analizi yaparlar
56540 1220165 Doğrudan öğretim yöntemiyle bir konu,kavram ve beceriyi analiz ederler ve öğretim süreci yazarlar
56541 1220115 Tümevarım yöntemiyle kavram ve konuyu analiz ederler ve öğretim süreci yazarlar
56542 1220123 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde düzenlenecek bir aktivite seçerler ve bunu nasıl hazırladıklarını yazarlar.
56548 1220128 Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler materyallerinden zaman şeridi, yerküre ve mevsim şeritlerini kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylerler.
56554 1220146 Belirli Gün ve Haftalar Özel Günlerle ilgili bir materyal hazırlarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
56538 4 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4
56539 4 4 5 5 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
56540 3 5 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4