Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ309 İşitme Engelliler Alternatif İletişim Yöntemleri 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İşitsel sözel yöntemle iletişim kuramayan ve iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireylerle alternatif iletişim yöntemlerini kullanarak iletişim kurulmasının öğretimi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Fatih Mehmet ŞAHİN.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alternatif iletişim teknikleri ders notları, makaleler ve kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

iletişimin tanımı, iletişim sürecinde yer alan ögeler, dil ve konuşmanın tanımı dil ve konuşmayı oluşturan birleşenler. alıcı ve ifade edici dilin sağlıklı bireylerde yaşlara göre özellikleri, işitme engelli bireylerin iletişimini arttırmak ve eğitimleri için kullanılan işitsel sözel eğitim yöntemi ve teknikleri işitme engelli bireylerle iletişim kurmak için uygulanan işret dili, Total Yöntem ve Cued Speech gibi alternatif iletişim yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 5 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
10 Tartışma 5 10 1
11 Soru-Yanıt 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
10 Tartışma 5 5 25
11 Soru-Yanıt 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 iletişim ve iletişimi oluşturan unsurlar hakkında eğitim
2 Dil ve konuşmanın nasıl oluştuğu ve geliştiği, Erken cihazlandırmanın önemini ve uygun ve doğru cihazlandırmanın önemini tartışılacak,
3 Dil ve konuşma kavramları bunları oluşturan unsurlar, normal dil gelişim sürecinde çocuğun geçirdiği evreler ve yaşlara göre alıcı ve ifade edici dil özellikleri
4 işitme engeli bireylerde iletişimi desteklemek ve alıcı ifade edici dil becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan işitsel-sözel dil eğitim ve teknikleri
5 işitme engeli bireylerde iletişimi desteklemek ve alıcı ifade edici dil becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan işitsel-sözel dil eğitim ve tekniklerine devam edilecek
6 işitsel-sözel dil eğitim ve teknikleri uygulamalarının görsel olarak gösterilmesi ve uygulama çalışmaları
7 işaret dili yöntemi hakkında bilgi ve işaret dilini na zaman alternatif bir iletişim metodu olarak kullanılacağı tartışılacak
8 işaret dili yöntemi hakkında uygulamalar yapılacak
9 total yöntem hakkında bilgi ve detayları hakkında konuşulacak
10 Total yöntemin uygulandığı durumlar ve total yöntem ile ilgili teknikler
11 cued speech yöntemi ve esasları hakkında bilgi verilecek
12 cued speech yönteminin uygulanması ve uygulama çalışması
13 iki dil yöntemi ve esasları hakkında bilgi verilecek
14 iki dil yöntemi uygulaması hakkında eğitim ve uygulama çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251056 Çeşitli nedenlerle konuşmaya dayalı iletişim kuramayan işitme engelli bireyler ile kullanılabilecek altanatif iletim metotları hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 1251057 İletişim sorunu olan bireylerin değerlendirmelerini yapabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5
2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek