Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ310 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat Vural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. “ İşitme Engelli Çocuklara Türkçe Öğretimi” Lisans Ders Notları. Ümit Girgin. Anadolu Üniversitesi,2004. 2. “Türkçe sözlü ve Yazılı Anlatım”. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1293, Eskişehir,2001. 3. İlköğretim Türkçe dersi programı. 4."Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1318,Eskişehir,2003. 5."İşitme,Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1514,Eskişehir,2003. 6. “ Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi” Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2003. 7. ” Türkçe Öğretim Yöntemleri” Hayati Akyol, Kök Yay. Ankara,2006. 8. “Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme” Prof. Dr. Sedat Sever, Anı Yay.2004. 9.“Türkçe Öğretimi” Demirel, Özcan.Ankara: Pegem A Yayınevi. Ekim 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
15 Gösterme 4 40 1
20 Rapor Hazırlama 4 40 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
15 Gösterme 2 20 40
20 Rapor Hazırlama 4 10 40
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hikâye okuma, hikâye anlatma ve sıralama bakmaya ilişkin grup planı yapma
2 Ses Temelli Cümle Yönteminin özelliklerini anlama
3 Ses Temelli Cümle Yönteminin özelliklerini anlama
4 Ses Temelli Cümle Yönteminin etkinliklerini anlama
5 Ses Temelli Cümle Yönteminin etkinliklerini anlama
6 Ses Temelli Cümle Yöntemi etkinliklerini planlama
7 Ses Temelli Cümle Yöntemi etkinliklerini planlama
8 Metin inceleme stratejileri
9 Metin inceleme stratejileri
10 Metin inceleme dersini uygulama
11 Metin inceleme dersini planlama
12 Yazma süreci
13 Yazma süreci
14 Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
24694 1146692 5. Öğrenci, işitme engelli çocuğun dil ve bilgi düzeyine uygun dilbilgisine ilişkin farklı etkinlikler düzenleyebilecektir. 5/a. Öğrenci, işitme engelli çocukların önceden bildikleri metinler üzerinde dilbilgisi etkinlikleri düzenler. 5/b. Öğrenci, işitme engelli çocukların yazdıkları yazılar üzerinde dilbilgisi çalışmaları planlar.
28787 1149534 2. Öğrenci, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun şekilde okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik planladığı etkinliklere örnek uygulamalar yapar.2/a. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı sınıf kitabı hazırlama etkinliğini uygular. 2/b. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı sıralama kartı etkinliğini uygular. 2/c. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı hikaye kitabı anlatma etkinliğini uygular. 2/d. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı hikaye kitabı okuma etkinliğini uygular. 2/e. Öğrenci, işitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun, okuduğunu anlamayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi destekleyecek etkinliklerden planladığı metin inceleme etkinliğini uygular.
29742 1161330 4) İşitme engelli çocukların okuma ve yazma düzeylerine uygun grup dil dersi materyalleri hazırlayabilecektir. 4.1 - İşitme engelli çocukların okuma ve yazma düzeylerine ve konu içeriklerine uygun materyallere karar verir.
31066 1140634 Türkçe öğretimine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir.1.1 - Türkçe öğretimine ilişkin tanımlamaları yapar.
31068 1151647 3) Türkçe Öğretimi Programı’nın uygulanmasında kullanılabilecek etkinlikleri açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. 3.1 - Türkçe Öğretimi dersi ile ilgili işitme engelli öğrencilerin dil düzeylerini belirler. 3.2 - Türkçe Öğretimi dersi ile ilgili işitme engelli öğrencilerin bilgi düzeylerini belirler. 3.3 - Belirlediği dil ve bilgi düzeylerine uygun okuma etkinliği hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
24694 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28787 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29742 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31066 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5