Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ111 Müzik Kültürü 927001 1 1 2

Dersin Amacı

“Kültür olarak müzik ve müzik olarak kültür” yaklaşımını, “eğitimin bir unsuru olarak müzik ve müziğin bir unsuru olarak eğitim” şeklinde değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. H. Özgür Akkor

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İnsanlığın kültürel evrimi ve müzik kültürü ilişkisi. Ali Uçan, "Türk Müzik Kültürü", Evrensel Müzikevi, 2005, Ankara. Walter J. Ong, "Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, 2013, İstanbul. Edip Günay, "Müzik Sosyolojisi", Bağlam Yayınları, 2011, İstanbul. Ethem Kocabaş-Semra Türk, Müzik ve Zihnin Gizemleri, Altın Kitaplar Yayınevi, 2013, İstanbul. Bruno Nettl, "Music in Primitive Culture", Harvard University Press, 1956, Cambridge. Jacob Bronowski, "İnsanın Yükselişi", Say Yayınları, 2012, İstanbul.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Uçan, "İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi", Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1994, Ankara. H. Yılmaz Küçüköncü, "Genel Müzik Kültürü Öğretimi", Efil Yayınevi, 2010, Ankara. Andre Hodeir, "Müzikte Türler ve Biçimler", Pan Yayınları, 2003, İstanbul. Bruno Nettl, "Folk And Traditional Music Of The Western Continents", Prentice-Hall History of Music Series", New Jersey. Paraşkev Hacıyev, "Temel Müzik Teorisi", Pan Yayınları, 1999, İstanbul. Feridun Çalışır, "Çalgı Eğitimi", Evrensel Müzikevi, 1997, Ankara. Bozkurt Güvenç,"Kültürün ABC'si,Cogito, 2007, İstanbul. Ayten Kaplan,"Kültürel Müzikoloji", Bağlam Yayıncılık, 2006, istanbul. Ömer Naci Soykan, "Kuram ve Eylem Birliği Olarak Sanat, Kabalcı, 1995, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Müziği de kapsayan kültürün bütününe ve özellikle insanlığın kültürel evrimine ilişkin "genel kavramlar", ilke ve yaklaşımlar. Türk ve Dünya müzik kültürünün tarihsel sürecini bilimsel gerçeklerle ortaya koyma. Müzik kültürü ve insanlık kültürünün bütünü ve diğer alanları arasında tutarlı ilişkiler kurulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
51 Sözlü Sınav 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan ve kültür: İnsanın ve kültürün tanımı, kapsamı ve evrimi; kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, kültürel kuram.
2 İnsan ve müzik kültürü: Müzik kültürünün tanımı, kapsamı, temelleri, boyutları ve diğer kültürlerle ilişkileri.
3 Müziğin tanımı, kökeni, doğuşu-oluşumu ve evrimi; Müzik teriminin kökeni, oluşumu-gelişimi ve Türkçeleşimi.
4 Müziğin uygulanım ve kullanımı, endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi, tarihöncesi dönem, ilkçağ, ortaçağ ve yeniçağda müziğin kaynakları, ortaya çıkışı ve gelişimi.
5 Müziğin işlevleri; Müzik katmanları, türleri, çeşitleri ve eserleri; Müzikte ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri; Müzikte ses sistemleri, aralıklar, diziler, uygular.
6 Müziğin temel gereçleri ve temel öğeleri: Müzikte niteliğin belirleyicileri: Tür, hız, gürlük, oturtum, örgü/doku, seslendirim-yorumlanım, üslup, ölçü, ton/makam, öz-biçim, akustik çevre/ortam.
7 Müzik olgusu, yazısı, dili ve müziksel iletişim; Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, öğrenme-öğretme.
8 Müzik Türleri; Üretiliş ve kullanım amaçlarına göre müzik türleri ve tarzları.
9 Müzik yapmaya yarayan araçlar; Müzik aletleri (enstrüman), insan sesi (vokal), çalgı grupları, ses sınırlarına göre kadın ve erkek sesleri, müzik toplulukları. Müzikte ses yüksekliklerinin yazılışı; Müzik sistemi, ses dizisi, oktav grupları, esas sesler.
10 Ara Sınav
11 Müzikte ses sürelerinin yazılışı; Nota süre değerleri ve sus işaretleri; Tempo ve tanımlayıcı ifadeleri, tempo değişimini gösteren terimler.
12 Müzikte ses gürlüğünün yazılışı; Ses gürlüğünün derecelerini gösteren ifadeler, ses renklerinin yazılışı, diyez ve bemol arızalı majör/minör tonaliteler.
13 İnsanın müziksel yaşamı, çevresi ve ortamı; Müziksel meslek, kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikler; Müzik kültüründe göreneksellik, geleneksellik, çağcıllık, çağdaşlık ve öncülük; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı.
14 Türkiye ve Dünya müzik kültürlerinde yeni oluşum-gelişim, değişim ve dönüşümler. Genel Tekrar.
15 Ara Tatili
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119665 Müziğin unsurlarını açıklar.
2 1126133 Kültüre dair kavram, kuram ve bağlamları açıklar.
3 1118279 Müzik terimi,müziğin doğuşu, kökeni gelişimi hakkında fikirleri ve görüşleri tartışır.
4 1204045 Farklı dönemlerde müziğin kaynakları üzerine araştırmalar yapar.
5 1166049 Müziğin işlevlerini öğrenir.
6 1160206 Müzikte niteliğin belirleyicilerini anlatır; frekans,tını, gürlük ve süre.
7 1163524 Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, öğrenme-öğretme süreçlerini araştırır.
8 1164926 Müzik türlerini ve tarzlarını sınıflandırır.
9 1176749 Müzik yapmaya yarayan araçları öğrenir.
10 1173795 Ara Sınav
11 1174049 Müzikte ses sürelerinin yazılışı; Nota süre değerleri ve sus işaretleri; Tempo ve tanımlayıcı ifadeleri öğrenir.
12 1176053 Müzikte ses gürlüğünün yazılışı; Ses gürlüğünün derecelerini gösteren ifadeler, ses renklerinin yazılışı, diyez ve bemol arızalı majör/minör tonaliteleri öğrenir.
13 1159331 İnsanın müziksel yaşamı, çevresi ve ortamı; Müziksel meslek, kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikler; Müzik kültüründe göreneksellik, geleneksellik, çağcıllık, çağdaşlık ve öncülük; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı tartışılır.
14 1168961 Türkiye ve Dünya müzik kültürlerinde yeni oluşum-gelişim, değişim ve dönüşümlerini öğrenir.
15 1232953 Final Sınavı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 3 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 4
2 4 3 1 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 4
3 4 3 1 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 4
4 4 3 1 3 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 2 4
5 4 3 1 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5