Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ213 Geleneksel Türk Halk Müziği 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Türk halk kültürü ve müziğine ilişkin unsurlar, kavramlar ve olguları eğitim müziği bağlamında değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR. YAKUP ALPER VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZGÜR, Ülkü ve AYDOĞAN, Salih, "Gelenekten Geleceğe Makamsal Türk Müziği", Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2015. HOŞSU, Mustafa, "Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı", Peker Ambalaj, Kağıt San. Tic. Sanayi LTD, İzmir, 1997. EMNALAR, Atınç, "Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı", Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Halk Müziği üzerine yapılan derleme ve araştırmalar; müzikli kültür ortamları; yerel ve bölgesel sesleniş tarzları; söz/ezgi bağlamı ve edebi türler; âşık müziği; ezgisel yapı, makam/ayak, usul bağlamında ritmik yapılar; halk dansları; yerel çalgılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Halk Müziği
2 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Halk Müziği
3 Türk halk müziğinin genel nitelikleri
4 Türk Müziğinde Yapı
5 Türk Müziğinde Yapı
6 Geleneksel Türk Halk Müziğinde Ezgisel Sıralama
7 Sessel ardışımlanış/Ezgisel yapı
8 Makam/ayak
9 Ayak Türleri
10 Ara Sınavı
11 Zamansal ardışımlanış tipleri/ritmik yapı/usul
12 Zamansal ardışımlanış tipleri/ritmik yapı/usul
13 Zamansal ardışımlanış tipleri/ritmik yapı/usul
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229133 Geleneksel Türk Halk Müziğinin oluşumunu açıklar
2 1136033 Geleneksel Türk Halk Müziğinde Ayak ve çeşitlerini tanımlar
3 1163144 Geleneksel Türk Halk Müziğinde usül kavramını betimler
4 1279840 Geleneksel Türk Halk Müziğinin ezgisel sıralamasını ve perde yapısını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 2 1 5 2 1 2 2 3 5 3 2 4 2 2 4
2 2 2 1 1 2 1 5 2 1 2 2 3 5 3 2 4 2 2 4
3 2 2 1 1 2 1 5 2 1 2 2 3 5 3 2 4 2 2 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek