Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ313 Geleneksel Türk Sanat Müziği 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Geleneksel Türk sanat müziğine ilişkin unsur, kavram ve olguları eğitim müziği bağlamında değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ferit BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cem Behar; Musıkiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları, 2005, İstanbul. Karl L. Signell, Makam, Yapı Kredi Yayınları, 2006, İstanbul. Cinuçen Tanrıkorur; Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, Dergâh Yayınları, 2005, İstanbul. Nazmi Özalp; Türk Mûsikîsi Beste Formları, TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü Yayınları, 1992, Ankara. İsmail Hakkı Özkan; Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken Neşriyat, 1994, İstanbul. Görsel/İşitsel materyaller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Müziği’nde ses sistemi; teori alanlarındaki tartışmalar ve başlıca temsilcileri; Perdelerin adları; Perdelerin simgeleri; Dörtlü ve beşliler; Basit makamlar; kısa süreli ve uzun süreli usuller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Müziği’nde ses sistemi http://adanamusikidernegi.com/?pnum=318&pt=26%29+Bir+sekizlinin+53+par%C3%A7aya+b%C3%B6l%C3%BCnmesi
2 Teori alanlarındaki tartışmalar ve başlıca temsilcileri
3 Perdelerin adları tm_perde_isimleri.jpg
4 Perdelerin simgeleri
5 Dörtlü ve beşliler http://adanamusikidernegi.com/?pnum=292&pt=T%C3%BCrk+Mus%C4%B1kisi+Nazariyat%C4%B1
6 Basit makamlar http://adanamusikidernegi.com/?pnum=290&pt=Basit+Makamlar
7 Basit makamlar
8 Basit ve Mürekkeb (Bileşik) usuller http://adanamusikidernegi.com/?pnum=354&pt=C%29+Bile%C5%9Fik+Makamlar+%28M%C3%BCrekkeb+Makamlar%29+
9 Büyük usuller http://adanamusikidernegi.com/?pnum=277&pt=Usuller
10 Ara Sınavı
11 Formlar (vokal müzik) http://www.turkishmusicportal.org/tr/turk-muzigi-turleri/klasik-turk-muzigi-formlar
12 Formlar (çalgı müziği) https://www.turksanatmuzigi.org/bilgiler/nedir/form-nedir/
13 Çalgılar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124559 Türk müziği ses sistemine dair perdelerin adları ve simgelerini belirtir.
2 1135176 Türk müziği çalgılarını genel özellikleriyle açıklar.
3 1228751 Türk müziği eserlerini form, makam ve usul bakımından çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 5 3 2 3 3 3 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek