Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ318 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Çalgı Bakım ve Onarımı dersinin, öğrencilere, kullandıkları çalgılar üzerinde daha güçlü bir hakimiyet kurmaları yönünde yararı olacaktır. Öğrencilerin, çalgılarının fiziki özelliklerini, ses genişliklerini, mekanik yapısını ve bu mekanik yapının işleyiş şeklini kavramalarının, bilinç düzeyini arttırma, sorunlara çözüm bulabilme ve muhakeme kabiliyetini geliştirme gibi olumlu yararları olacaktır. Çalgı bakım onarımı olarak adlandırılan bu dersin amacı, öğrenciye derinlemesine onarım bilgisi ve becerisi kazandırmak değildir. Çünkü çalgı onarımcılığı başlı başına bir uzmanlık alanıdır ve bu alanda çok daha uzun sürecek çalışmaları gerektirmektedir. Ancak bu ders sonunda öğrenci çalgıda onarımın gerekli olduğu durumları fark eder. Acil durumlarda çözüm üretebilecek özgüvene sahip olur. Öğrenci çalgısı ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığında, aldığı eğitim sonrasında kazandığı bilgiler ve uygulama düzeyinde geliştirdiği el becerisi sayesinde, o an sahip olduğu maddi olanaklar dahilinde problemi aşmaya yönelik çözüm üretip, çalgısının bakım ve onarımını elindeki malzemelerle yapmaya çalışacak ya da çalgısının periyodik bakımını kendi kendine yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okutman Arif Türker Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Çalgı Bakım ve Onarımı dersi öğretim programında, belirlenmiş kazanımların öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen kazanımları gerçekleştirirken çevre özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate almalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cafer Açın,Enstruman Bilimi(Organlonoji)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Çalgı Bakım ve Onarımı dersi öğretim programında konular, öğrencilerde çalgı ile ilgili bilinci arttıracak, onarım ve bakım ile ilgili temel beceriler kazandıracak nitelikte ele alınmış, program ünite, kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiştir. Programda bilgi, beceri, değer ve tutum açısından denge gözetilmiş, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin yaşantıları dikkate alınmıştır. Program sadece sınıf içi değil sınıf dışı etkinlikleri de kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 86 1
5 Derse Katılım 1 14 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgı ne demektir? ve kaç guruba ayrıldıklarının açıklanması.Bu gurupların incelenmesi. Çalgıların tarihsel doğuş ve gelişim süreçleri.
2 Vurmalı çalgılar hakkında genel bilgiler ve kendi içinde guruplara ayrılmaları,bu gurupların incelenmesi ve çalgıların tanıtılması. Bu çalgıların kullanım şekilleri ,karşılaşılacak sorunları ve koruma saklama şekilleri.
3 Nefesli çalgılar hakkında genel bilgiler ve kendi içinde guruplara ayrılmaları,bu gurupların incelenmesi ve çalgıların tanıtılması. Bu çalgıların kullanım şekilleri ,karşılaşılacak sorunları ve koruma saklama şekilleri.
4 Mızraplı çalgılar hakkında genel bilgiler. Kopuz ve bağlamanın tarihsel gelişim süreci. Ses sahaları hakkında bilgi. Yapım aşamalarının örneklerle gösterilmesi. Kullanılan ağaçların tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
5 Tar, Tambur, Ud. Lavtanın tarihsel gelişim süreci. Ses sahaları hakkında bilgi. Yapım aşamalarının örneklerle gösterilmesi. Kullanılan ağaçların tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
6 Gitarın tarihsel gelişim süreci. Ses sahaları hakkında bilgi. Yapım aşamalarının örneklerle gösterilmesi. Kullanılan ağaçların tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
7 Kanun,Arp,çeng,Lirin tarihsel gelişim süreci. Ses sahaları hakkında bilgi. Kullanılan malzemelerin tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
8 Yaylı çalgılar hakkında genel bilgiler. Iklığ, Kabakkemane , Karadeniz kemençesi, Klasik kemençe ile ilgili tarihsel gelişim süreci Ses sahaları hakkında bilgi. Yapım aşamalarının örneklerle gösterilmesi. Kullanılan ağaçların tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
9 Ara sınav için önceki konuların özet tekrarı
10 Ara sınav
11 Keman ailesinin tarihsel gelişim süreci. Ses sahaları hakkında bilgi. Yapım aşamalarının örneklerle gösterilmesi. Kullanılan ağaçların tanıtılması. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
12 Tuşlu çalgılar hakkında genel bilgiler,kendi içindeki gurplarının incelenmesi ve çalgıların tanıtılması
13 Piyanonun tarihsel gelişim süreci. ses sahası hakkında bilgi. Piyanonun genel yapısının tanıtılması. Piyano akordu ile ilgili bilgiler. Karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri. Koruma ve saklama şekilleri.
14 Çalgıların temizlenmesi ve opsiyonel parçaların sökülüp takılması ile ilgili çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131034 Çalgıların tarihsel sürecini ve sınıflandırılmasını bilir.
2 1170790 Çalgıların yapım süreçlerini ve hangi malzemelerden yapıldığını bilir.
3 1173322 Çalgıların anatomilerini ve çalgıyı oluşturan parçaların isimlerini bilir.
4 1164424 Çalgıları oluşturan parçaların sesin üretilmesi aşamasındaki işlevlerini bilir.
5 1152973 Çalgıların normal durumlarını bilir ve oluşan aksaklıkları fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 1 2 1 2 5 2 4 1 5 4 2 2 1 3 2 1
2 3 1 4 1 2 3 5 1 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 2
3 5 2 4 3 5 2 1 4 5 3 2 5 2 5 4 3 2 1 2
4 3 1 2 3 2 1 2 1 3 5 2 1 4 3 2 5 1 2 3
5 2 4 5 3 2 1 4 2 3 2 5 3 2 1 3 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek