Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ417 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bilimsel bilgi türlerini ve araştırma kavramını algılama Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde takip edilen basamakları kavrama Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımlama Araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenlerini kavrama Bir araştırma problemi ortaya koyma Problemin doğasın uygun yöntem seçme Değişkenlere uygun veri toplama aracı seçme veya geliştirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. H. Özgür AKKOR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Allwood, C.M. (2012). The Distinction Between Qualitative And Quantitative Research Methods İs Problematic. Qual Quant. 46:1417–1429. DOI 10.1007/s11135-011-9455-8. 2. Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel Yayınevi. Ankara. 3. Babbie, E. (2007). The Practice of Social Research. Eleventh Edition. Belmont, CA: Wadsworth. 4. Balnaves, M. ve Caputi, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods. An Investigative Approach. London: Sage Publications Inc. 5. Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık. 3. Baskı. Ankara. 6. Ekiz, D. (2009).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara. 7. Gelo, O., Braakmann, D. ve Benetka, G. (2008). Quantitative and Qualitative Research: Beyond the Debate. Integr Psych Behav 42:266-290. DOI 10.1007/s12124-008-9078-3. 8. Geray, H. (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. İletişim Alanından Örneklerle. Ankara. 3.Baskı. Genesis Kitap. 9. Tomul, E. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ed: Tanrıöğen, A. Anı Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Bilim ve temel kavramlar 2. Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler 3. Bilimsel araştırmanın yapısı 4. Bilimsel yöntemler 5. Problemi seçme ve tanımlama 6. Araştırma modeli 7. Araştırma modeli 8. Veri toplama yöntemleri 9. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri 10. Verilerin kaydedilmesi 11. Verilerin analizi ve yorumlanması 12. Ölçme aracının özellikleri 13. Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir, Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel araştırma nedir?
2 Bilimde Etik nedir?
3 Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri
4 Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları
5 Bilimsel araştırmanın basamakları
6 Sorun/problemin belirlenmesi
7 Araştırmanın planlanması
8 Veri toplama teknikleri
9 ARA SINAV
10 Verilerin toplanması
11 Verilerin analizi
12 Sonuçların yorumlanması
13 Rapor yazma ve APA yazim kurallari
14 Degerlendirme
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233643 Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıklarını açıklar.
2 1233644 Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, arastima ve etik nedir bilir ve ifade eder.
3 1233645 Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıklarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 2 2 4 5 4 4 1 1 1 2 1 1 5 5 3 1
2 3 4 4 3 2 4 5 4 4 1 1 1 2 1 1 5 5 3 1
3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 1 1 1 2 1 1 5 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek