Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ408 Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkelerini, okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları ile genel-müziksel özelliklerini tanımak ve bunlara yönelik müzik türleri ile müzik öğretim yöntemlerini okul öncesi öğretim programı esasında örnek etkinlikler ile tasarlayıp uygulayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kılıç,Ilgım.(2012).Okul Öncesinde Müzik Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları. 2) Sun,Muammer ve Seyrek, H.(1993).Okulöncesi Eğitimde Müzik.İzmir: Mey Müzik Eserleri yayınları. 3) Morgül, Mahiye (2006). İlk Çocuklukta Müzik Nasıl Öğretilir. 2. Baskı. Ankara: Kök Yayıncılık 4) Akandere, Mehibe, (2006). Eğitici Okul Oyunları. Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkelerini incelemek, okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları ile genel-müziksel özelliklerini açıklamak, okul öncesinde uygulanabilecek müzik türleri ile müzik öğretim yöntemlerini incelemek, okul öncesi öğretim programını tanıtmak ve bu program ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları yapmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 15 4 60
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkeleri - - OÖMEGY_1. Hafta.pptx
2 Okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları - - OÖMEGY_2. Hafta.pptx
3 Okul öncesi dönemde çocukların genel özellikleri - - OÖMEGY_3. Hafta.pptx
4 Okul öncesi dönemde çocukların genel özellikleri - - OÖMEGY_4. Hafta.pptx
5 Okul öncesi dönemde çocukların müziksel özellikleri - - OÖMEGY_5. Hafta.pptx
6 Okul öncesi dönemde çocukların müziksel özellikleri OÖMEGY_6. Hafta.pptx
7 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik türleri - - OÖMEGY_7. Hafta.pptx
8 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemleri - - ORFF YÖNTEMİ VE ÇALGILARI.ppt
SUZUKİ YÖNTEMİ SUNU.pptx
9 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemleri - - DALCROZE METODU.ppt
Kodaly_Sunu.pptx
10 Okul öncesi öğretim programı - - okuloncesi_egitimprogrami (Yeni).pdf
11 Okul öncesi öğretim programı - - okuloncesi_egitimprogrami (Yeni).pdf
12 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - muzikalbumu.pdf
13 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - muziketkinlikleri2.pdf
14 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - ogretmen_kilavuz_kitap_etkinlikler.rar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340709 Okul öncesi eğitimin temel amaç ve ilkelerini kavrar.
2 1340719 Okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanlarını ve özelliklerini bilir.
3 1340720 Okul öncesi öğretim programını tanır.
4 1340721 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemlerini bilir.
5 1340728 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlikler tasarlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek