Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Gelişimin temel kavram ve ilkelerini, gelişimi etkileyen faktörleri, gelişim dönemlerini ve gelişimi açıklayan kuramları ayrıntılı olarak incelemek, gelişimsel süreçlerin günlük yaşama ve psikolojik danışma sürecine uygulanmasını tartışmak, etkin olarak uygulanmasını analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hatice Epli

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010. 2. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002. 3. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005 4. Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006. 5. Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010. 6. Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005. 7. Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. 8. Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003. 9. Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002. 10. Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişim Dönemleri, İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel, Ahlaki, Bilişsel,Sosyal ve Duygusal Gelişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
2 Gelişimi Etkileyen Faktörler: Kalıtsal faktörler
3 Gelişimi Etkileyen Faktörler: Çevresel faktörler
4 Gelişim Dönemleri
5 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim
6 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim
7 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
8 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim
9 Kişilik Gelişimi
10 İlk Çocukluk, Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ahlak Gelişimi
11 Gelişim Kuramları: Piaget’in Bilişsel Kuramı
12 Gelişim Kuramları: Psikoseksüel kuram
13 Gelişim Kuramları: Psikososyal kuram
14 Gelişim Kuramları: Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129993 Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve birbiri ile ilişkilerini söyler.
2 1122509 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
3 1141970 Ergenlik ve Yetişkinlik dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar.
4 1129821 Ergenlik ve Yetişkinlik dönemlerindeki kişilik gelişimini değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek