Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR212 İstatistik-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Eğitim Fakültesi öğrencilerine gerekli olan hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar konusunda yeterlilik kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altun

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal bilimler için veri amalizi el kitabı, Ş. büyüköztürk (2010). Sosyal bilimler için istatistik, Ş.Büyüköztürk ve diğerleri (2010). Discovering statistics using SPSS for Windows, A. Field (2009). Statistics for the behavioral sciences, F. Gravetter ve L. Wallnau (2004).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistik ile ilgili bazı istatistiksel hazır yazılım paket programlarını tanıma ve kullanabilme Veri setleri ile çalışabilme, analitik düşünce becerisi kazanabilme Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme becerisi İstatistik kavramları ve yöntemleri istatistiksel hazır yazılım programları ile analiz edebilme Bazı istatistik Hazır Yazılım Programları yardımı ile tablo ve grafik oluşturma İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme İstatistiksel analiz tekniklerini uygulayabilme İstatistiksel analiz sonuçlarını etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 62 1
4 Quiz 1 38 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması. İstatistik 1 dersinin genel tekrarı
2 Vardamsal istatistik Parametrik ve Nonparametrik testler
3 Hipotez testleri 1. ve 2. tip hata türleri serbestlik derecesi
4 T-testi Tek örneklem için t testi
5 İki bağımsız örneklemli t testi Eş örneklemli t testi
6 T-testlerinin nonparametrik karşılıkları Wilcoxon – Signed ranks testi Nonparametrik.ppt
7 Mann – Whitney U testi
8 Ara sınav
9 Wilcoxon – Mached Paires Signed – ranks testi
10 Varyans Analizi Tek yönlü varyans analizi
11 Çift yönlü varyans analizi
12 Varyans Analizlerinin Nonparametrik karşlıkları Kruskal – Wallis ANOVA
13 Friedman Two – way ANOVA
14 Basit Regresyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130730 Basit regresyon analizi ve t testi gibi parametrik istatististiksel teknikleri uygular
2 1135100 Yapacağı bilimsel bir araştırmada kullanması gereken istatistiksel metodu doğru olarak seçer
3 1136383 Okuduğu bir makalede geçen istatististiksel yöntem ve bulguları eleştirel bakış açısıyla tartışır
4 1118688 Eğitimle ilgili araştırmalara uygun istatistiksel yöntemleri belirler
5 1141132 Ki-Kare ve Mann Whitney U testi gibi parametrik olmayan istatistiksel teknikleri uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4
4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
5 4 4 3 3 4 3 3