Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim 927001 2 4 4

Dersin Amacı

kişilerarası iletişimi tanımlayabilme, iletişim modellerini ve temel bileşenlerini kavrayabilme, etkili dinleme ve geri bildirim becerilerini kavrayabilme, kişilerarası iletişimi engelleyen etmenleri tartışabilme, iletişimi kolaylaştıran etmenleri kavrama, duyguların iletişimdeki rolünü açıklayabilme, iletişim çatışmalarını tanıyabilme ve çözüm önerilerini tartışabilme, öğrenci-öğretmen-veli iletişimini kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"İnsan İlişkileri ve İletişim" Nilüfer Voltan Acar, Nobel Yayınevi; Etkili İletişim, Editör: Uğur Demiray, Pegem Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. İletişim Tanımı ve Temel Bileşenleri 2. Sistem Yaklaşımı Açısından İletişim Süreci 3. İletişim Modelleri 4. Etkili İletişim 5. Etkili İletişimin Engelleri 6. Konuşma ve Dinleme 7. Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler 8. Arasınav 9. Etkili iletişimde çatışma 10. İletişimde çatışma ve stres ilişkisi 11. Çatışma çözme stratejileri 12. Eğitim Ortamlarında Etkili İletişim Boyutları 13. Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim 14. Farklı yaş gruplarına göre iletişim becerileri uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Tanımı ve Temel Bileşenleri
2 Sistem Yaklaşımı Açısından İletişim Süreci
3 İletişim Modelleri
4 Etkili İletişim
5 Etkili İletişimin Engelleri
6 Konuşma ve Dinleme
7 Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler
8 Arasınav
9 Etkili iletişimde çatışma
10 İletişimde çatışma ve stres ilişkisi
11 Çatışma çözme stratejileri
12 Eğitim Ortamlarında Etkili İletişim Boyutları
13 Eğitim Kurumlarında Örgütsel İletişim
14 Farklı yaş gruplarına göre iletişim becerileri uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8014 1120887 Duyguların iletişimdeki rolünü açıklar
10470 1120259 İletişim ile ilgili temel kavramları açıklar
17281 1136210 öğrenci, öğretmen, veli iltişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları tartışır.
29881 1123443 Kişilerarası iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen etmenleri tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
8014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5
10470 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
17281 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4
29881 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek