Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR308 Kısa Süreli Psik. Danışma 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin güncel araştırmalara ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel TOPKAYA

Ön Koşul Dersleri

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerald B. Sklare,.Okul Daışmanları İçin Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Çeviri Editörü Alim KAYA, Pegem Akademi, 2010. Olcay Güner. Çözüm Bende Saklı Çözüm Odaklı Terapi Yönetim Çocuk ve Gençlerde Kullanımı,Efil Yayınevi, 2010. Betül Meydan. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129. Başaran Gençdoğan. Çözüm Odaklı Terapiye Giriş. (Ders Notları) Erzurum, 2008. Solution Focused Group Therapy for Level 1 Substance Abusers, Sara A. Smock ve ark, Journal of Marital and Family Therapy, 2008, 34 (1) 107-120. Süleyman Doğan. Okul Psikolojik Danışmanları için Yeni ve Pratik Bir Yaklaşım: Çözüm Odaklı Kasa Süreli Psikolojik Danışma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2000, 25 (16) 59-66. Süleyman Doğan. Çözüm Odaklı Kasa Süreli Terapi: Kuramsal bir inceleme, , Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları. İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları. Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri. Belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi. Amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma. İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası. Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri: “EARS”. Derecelendirme. Başka bir oturum için gereksinimi belirleme. İkinci ve sonraki oturumlar: Yol haritası. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramlarını genişletme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 25 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. K. S. 1. HAFTA.ppt
2 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları. K. S. 2. HAFTA.ppt
3 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmada insan doğasına bakış ve temel kavramlar. K. S. 3. HAFTA.ppt
4 İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma. K. S. 4. HAFTA.ppt
5 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları. K. S. 5. HAFTA.ppt
6 Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri. Belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi. Amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma. K. S. 6. HAFTA.ppt
7 İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası. K. S. 7. HAFTA.ppt
8 Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri: “EARS”.
9 Ara Sınav. K. S. 9. HAFTA.ppt
10 Kısa süreli psikolojik danışmada kişilik gelişimi ve terapötik süreç K. S. 10. HAFTA.ppt
11 Kısa süreli psikolojik danışmada danışan-psikolojik danışman/terapist rolleri ve ilişkisi K. S. 11. HAFTA.ppt
12 Terapinin Aşamaları K. S. 12. HAFTA.ppt
13 Terapi Teknikleri K. S. 13. HAFTA.ppt
14 Kuramın Değerlendirilmesi. K. S. 14. HAFTA.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159047 1.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesini hatırlayabilme.
2 1166616 2. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın temel ilkelerini tanıyabilme.
3 1173403 3.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını ve teknikleri bilme.
4 1184277 4.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın stratejilerini ve yöntemlerini kullanabilme.
5 1165881 5.Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.