Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR312 Seçmeli III (Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulaması) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri kariyer psikolojik danışmanlığı sürecini ve sürecin nasıl yürütülebileceğini kuramsal zeminde açıklayarak, kariyer psikolojik danışma uygulaması yapabilecek yeterliliğe getirmektir. Bu kapsamda öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini ve kariyer psikolojik danışma sürecine özgü yöntem ve teknikleri etkili kullanabilmelerini sağlamak ve danışma sürecinde kuramsal zeminden destek almalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

Ön Koşul Dersleri

Mesleki Rehberlik

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya (Yeşilyaprak, 2015). • Mesleki Teleskop: Kariyerinizi Planlarken Kendinize ve Etrafınıza Bakmak, Karar Vermek (Amundson, Poehnell ve Pattern, 2010) • Kariyer Yelkenlisi Modeli: Kendilerine Uygun Limanı Arayanlar İçin (Korkut-Owen, Mutlu Süral, Arıcı Şahin ve Demirtaş Zorbaz, 2015). • Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı (Kuzgun, 2017) • Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş (Kuzgun, 2014) • 21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri (Niles ve Harris-Bowlsbey, 2013)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri: Güncel Durum ve Öngörüler Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı.pdf
2 Sosyal bilişsel kuramlarının özellikleri ve danışma süreçleri incelenecektir. Bu kapsamda Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı ayrıntılı olarak incelenecektir. 10.17755-esosder.289653-273116.pdf
2. Haftanın Sunumu.pptx
3 Bu dersin içeriğini, sosyal bilişsel kuramların özelliklerinin ve danışma süreçlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bilgi İşleme Yaklaşımı ele alınacak ve danışma süreci için öne sürdüğü model gözden geçirilecektir. 3. Haftanın Sunumu.pptx
4 Dersin kapsamında günümüzdeki iş yaşamı incelenecek ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında geliştirilen post modern yaklaşımlar ele alınacaktır. Ele alınacak postmodern yaklaşımlar; Brown’un Değer Temelli Kariyer Yaklaşımı, Brott’un Hikayelendirme Yaklaşımı ve Yaşam Düzenleme Yaklaşımını kapsamaktadır. Kariyer yapılandırma görüşmesi.pdf
4. Haftanın Sunumu.pptx
5 Bu derste bir önceki dersin devamı niteliğinde kariyer kuramlarının birleştirilmesi üzerinde durulacak ve son zamanlarda oluşturulan yeni modeller incelenecektir. Bu kapsamda Kariyer Tekeri Modeli, Kariyer Yelkenlisi Modeli ve Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modeli ele alınacaktır. 5. Haftanın Sunumu.pptx
6 Bu derste kariyer psikolojik danışmanlığı sürecinin ele alınacak ve bu alanda ileri sürülen psikolojik danışma modellerinin incelenecektir. 6. Haftanın Sunumu.pptx
7 Bu derste kariyer psikolojik danışmanlığında kullanılan teknikler incelenecek ve her bir teknik örnekler ve modellerle somutlaştırılacaktır. 7. Haftanın Sunumu.pptx
8 Bu derste kariyer eğitim programları ele alınacak, programların hazırlanması, uygulanmasındaki mevcut aşamalar ve kariyer psikolojik danışmanlarının ve sınıf öğretmenlerinin bu süreçteki rolleri her bir eğitim düzeyine (ilkokul, ortaokul ve lise) göre incelenecektir. 8. Haftanın Sunumu.pptx
9 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
10 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
11 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
12 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
13 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
14 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162169 yetenek, ilgi, değer, envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla bireylere yorumlayabilir.
2 1169357 Mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını bireylere uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.