Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin grupla psikolojik danışma ilke ve tekniklerine ilişkin temel kavramlara hakim olmaları, ayrıca dersin öğretim elemanlarının liderliğinde yürütülen etkileşim grubuna katılarak grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması,

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Corey, M. S. & Corey, G. (2002). Groups: process and practice. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). South Bank: Brooks/ Cole. Carroll, M. R.& Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem Corey, G. (2000). Theory and practice of group counseling. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Jacobs, E. E., Mason, R. L., & Harvill, R. L. (2006). Group counseling: strategies and skills. Pacific Grove: Brooks/Cole-Thomson Learning, Voltan-Acar, N. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Voltan-Acar, N. (2002). Voltan-Acar, N. Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar-deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayıncılık (2001). Demir A. ve Selda Koydemir (Edit.) Grupla Psikolojik Danışma. Pegem A Akademi Yayınları, Ankara, (2011)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süpervizyon yönetiminde lider olarak yapılandırılmış bir grubu yönetmek. Yardımcı lider ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
41 Proje Sunma 5 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 4 8 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 15 45
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grupla Psikolojik Danışma, Grup Çeşitleri , Grupla Psikolojik Danışma için Kuramsal Çerçeve grupla psikolojik danışma.pdf
2 Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 2.pdf
3 Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik
4 Grup Üyelerinin Seçimi, Grubun Özellikleri, Grup Ön görüşmesi GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 3.pdf
5 Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
6 Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
7 VİZE SINAVI
8 Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
9 Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
10 Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
11 Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
12 Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
13 Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
14 Ergenlerle Psikolojik Danışma Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124158 Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kavramları açıklama
2 1135095 Grubunun özelliklerini ve grup çeşitlerini tanıma
3 1143834 Grup sürecini açıklama
4 1165422 Grubun evrelerini ayırt etme
5 1150670 Grupla psikolojik danışmada terapötik güçleri kavrama
6 1171266 Grupta direnç ve transferansı kavrama
7 1172783 Grup liderinin yeterlikleri, kişisel nitelikleri ve rolünü kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
2 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5