Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması 927001 4 8 6

Dersin Amacı

PDR öğrencilerinin alanda karşılaşılan sorunlara ve ihtiyaçlara ilişkin bakış açısı geliştirmelerini sağlamak; bu sorun ve ihtiyaçlar için çözüm önerileri geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher Balcı Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan, S. (2001) Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erkan, S. (2004) Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri,Ankara; PegemA Yayıncılık Erkan, S. (Editör) (2007)İlk Ve Ortaöğretim Okulları Yeni Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, Ankara: MEB Gazioğlu, İ. E;& İlgar, M. Ş. (2008) Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik. Ankara; PegemA yayıncılık Erkan , S.& Kaya, A. (2006) Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma Programları. Ankara; PegemA yayıncılık Selçuk, Z.& Güner, N. (2000) Sınıf içi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: PegemA yayıncılık Voltan-Acar, N. (2002) Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar ve Deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

PDR alanı sorunların saptanması için alan araştırması yapılması, PDR alanı ihtiyaçlarının saptanması için alan araştırması yapılması, Toplanan bilgilerin grupta paylaşılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 12 4 48
22 Proje Hazırlama 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PDR alanı sorunların saptanması için alan araştırması yapılması
2 PDR alanı ihtiyaçların saptanması için alan araştırması yapılması
3 Toplanan bilgilerin grupta paylaşılması
4 İhtiyaç analizi yapılması ve standardize formlar oluşturulması
5 Oluşturulan formların ön uygulamalarının yapılması
6 Uygulamalara ilişkin dönütlerin gruplar içinde paylaşılması
7 Standart formların alanda çalışanlara uygulanması
8 Standart formların alanda çalışanlara uygulanması
9 Uygulama sonuçlarının analiz edilmesi
10 Uygulama sonuçlarının analiz edilmesi
11 Saptanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi
12 Saptanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin grupta tartışılması
13 Alt grupların birleştirilerek dönem içinde yapılan çalışmaların paylaşılması
14 Raporlaştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130424 Alanda var olan sorunalrın tesbiti için uygun ölçme araçları geliştirir
2 1149347 Mesleki rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
3 1126208 Bireysel rehberlik etkinliklerini planlar
4 1139923 Eğitsel rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
5 1127480 Kişisel rehberlik hizmetlerinde programları karşılaştırır
6 1137840 Grup rehberliği etkinliklerini planlar
7 1121961 Eğitimin farklı kademeleri için rehberlik hizmetlerini analiz eder
8 1145367 Çalışmaları raporlaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5