Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ105 Perspektif 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Resim Bölümü öğrencilerine resim yaparken uygulayabilecekleri perspektifin temel ilkelerini, kavramlarını ve yöntemlerini kazandırmak, perspektif tekniklerini kullanarak biçimlerin çizimini yapabilmelerini ve tek, iki, üç kaçış noktalı çizgisel perspektif çeşitleri ile hatasız kompozisyon kurabilmelerini sağlamaktır. Perspektifin resimde kullanılmasına dair bilgilendirme ve uygulama becerisinin geliştirilmesidir. To provide the students with basic principles, concepts and methods of perspectives that they can apply when painting to the Department of Painting, to draw shapes by using perspective techniques and to make error-free composition with one, two, three escape point linear perspective types Development of information and application skills for the use of perspectives in painting.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Benan Çokokumuş ,Öğretim Görevlisi Mahir Yerlikaya, Dr.Arş.Gör Özlem Ayvaz

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Çağlarca, S. 1973; Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, İnkılap yayınları, İstanbul. (2) Canbulat, T. 2012; Ressamlar İçin Perspektif, Literatür yayıncılık, İstanbul. (3) Onat, E. 2010; Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi, Elif Yayınevi, Ankara. [4] Wells, David. Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998. [5] King, Jerry P. Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997. [6] Struik, Dirk J. Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul, 1996. [7] Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C. Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Perspektif dersinde verilecek bilgiler doğrultusunda tüm perspektifin temel ilkeleri, kavramları ve yöntemleri kullanılarak gerekli araç gereçler ile perspektif çizimlerinin doğru olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması; bir, iki ve üç boyutlu biçimlerin geometrik alt yapısının oluşturulması, öğretilmesi; perspektifin temel bilgileri doğrultusunda ve tasarım kuralları çerçevesinde kompozisyonlar oluşturulması; sanat tarihinde perspektifin tarihi gelişiminin verilmesi Providing the necessary tools and perspective drawings correctly by using the basic principles, concepts and methods of the whole perspective in line with the information to be given in the perspective lesson; formation of geometric substructure of one, two and three dimensional forms, teaching; the creation of compositions within the framework of basic principles of perspectives and design rules; historical development of perspective in art history

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı ve kapsamı Perspektif, bakış noktası, resim düzlemi, ufuk çizgisi,kaçma noktası gibi terimler hakkında kısa bilgi verilmesi
2 Tek kaçışlı doğrusal perspektif Kutular kullanarak perspektifli nesneler çizme.ve renkli çalışma
3 Tek kaçışlı perspektif ile kapalı bir mekan çizimi ( çalışma odası çizimi ) çizimin renkli olarak uygulanması
4 İki kaçışlı perspektif (konuya yönelik örnekler üzerinde çalışma) İki kaçışlı perspektif ile merdiven ve Ev çizimi
5 İki kaçışlı perspektif ile sokak çizimi ve renkli çalışma
6 Gölge-Işık (doğal tek kaynak) Gölge-Işık (yapay tek kaynak) Gölge-Işık (yapay farklı kaynaklar)
7 Yansıma (iç mekan-ayna), Yansıma (dış mekan-suda yansıma)
8 Üç kaçışlı perspektif ve konu ile ilgili örnekler üzerinde çalışma Kaçış noktaları ve göz seviyesi Eğri yüzeylerin çiziminde perspektif uygulaması Eğimli çatıların resmini yapmak
9 Ara Sınav.
10 Perspektifte eğriler (çember, elips çizimi, göz seviyesinin altındaki ve üstündeki elipsler) Bakış açısına göre silindir perspektifleri
11 Eğri nesnelerin çizimi (Natürmort çalışması) Konu ile ilgili uygulama çalışması (cam vazo içinde çiçek çizimi)
12 Atmosferik perspektif
13 Değer nedir?tamamlayıcı renklerin kullanımı,yakınlık ve uzaklık ilişkisi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128343 Tasarım elemanlarını ve ilkelerini bilirler
2 1147460 Çizim yaparak deneyimleri ve yaratıcılıklarını geliştirirler
3 1246570 Bir, iki ve üç boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek