Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ216 Ssa II (Resim II) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Resim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır. Seçmeli sanat Atelye resim uygulamaları derslerinin, malzeme ve teknik olarak sınırlandırılmadan verilmesi, farklı yüzey uygulamaları yapmalarını cesaretlendirecekleri ortamların hazırlanması; çağın koşullarına paralel, karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üye. Sena SENGİR , Dr. Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Berger: Görme Biçimleri E.H. Gonbrich: Sanatın Öyküsü H.Wolfflin: Sanat Tarihinin Temel Kavramları A.Turani: Dünya Sanat Tarihi İ. Tunalı: Sanatta Geometri Read H. Sanatın Anlamı, İş Bankası Yay. 1960 Farago F. Sanat, Doğubatı Yay. 2006 Berger J. Görme Biçimleri, Metis Yay. 1988 Lothe A. sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Katabevi, 2000 Uluslararası Yarışmalı Sergi Katalogları Ulusal Yarışmalı Sergi Katalogları Sanatçıları tanıtan filimler Sanat konusunda kaynaklık edecek kitapların yanı sıra, her türlü yayın, süreli yayın, sanat dergisi ve reprodüksiyonlar

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölümlerde halihazırda Resim dersi programı, yoğun teorik anlatımları da içerecek şekilde altı dönem süresince verilir. Derste ilk dönemlerde temel resim bilgileri ve uygulamaları, son dönemlerde ise çağdaş ve özgün uygulamalara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yaptırılır. Seçmeli sanat Atelye resim uygulamalarının çoklu araçlarla düşünüldüğü göz önüne alındığında, malzemeyi yaratıcı eylemin merkezine yerleştirme hedeflenir. Sanat öğrencisi, direkt olarak malzemeyle düşünmeye teşvik edilerek bir malzemenin kendisine sunduğu olanakları, sahip olduğu tüm yaratıcı süreçleri sergileyebilmesidir. Karşılaştığı problemlerde ise, sanat eğitimcisinin devreye girerek, problemin gidiş yoluna göre formüller, çözüm önerileri getirmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
15 Gösterme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel elemanların bir figür çalışması üzerinde uygulanması.
2 Canlı model üzerinde görsel elemanların gözlenmesi, incelenmesi ve uygulamaya konuşması.
3 Konulu bir kompozisyonda kullanılan elemanlara göre, görsel sanat elemanlarının yerine göre değerlendirilmesi.
4 Bir kompozisyonda ritm, denge, hareket ifadesini, özgünlük, armoni, öz-biçim ilişkisi gibi estetik değerlerin görsel elemanlarla gerçekleştirilebilmesi.
5 Estetik yapının görsel elemanlarla kurulabilmesine devam edilmesi.
6 Resim sanatında estetik değerlerin güzel sanat formunda yapılandırılmasına devam edilmesi.
7 Varlıkların biçim yapılarına kendi işlevleri dışında yeni görevler yükleyerek, konulu düzenlemelerin yapılması.
8 Bir önceki çalışmalara devam edilmesi.
9 Aynı çalışmalara devam edilmesi.
10 Ara sınav
11 Düzenlemelerde plan ve mekan düzenlemesi ( enstelasyon ) kavramlarının uygulamalarla gerçekleştirilebilmesi.
12 Bir önceki çalışmalara devam edilmesi.
13 Stilizasyon ( usluplaştırma ) uygulamalarının yapılması.
14 Stilizasyon uygulamalarına devam edilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76103 1158435 Objeden hareketle biçime anlam kazandırarak sanatsal bir yapı kurabilir.
76104 1174726 Varlıkları stilize ederek yeni, özgün değerler ortaya koyabilir.
76105 1177956 Resim sanatında bir düzenlemenin yapısında ne gibi özelliklerin bulunması gerektiğini bilir.
76106 1182732 Görsel sanat değerlerini yerine göre uygulayarak, obje formundan bir güzel sanat formu oluşturmanın yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
76103 5
76104 5
76105 5
76106 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek