Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ329 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders ile araştırma kavramını algılamalarını sağlamak, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemlerden haberdar olmaları ve araştırma deneyimi kazanmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık, Ankara. [2] Seyidoğlu, H. (1997).Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul. [3] Kuş, E. (2005). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara. [4] Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir. [5] Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri ve fen bilimleri eğitiminde kullanımı. eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler, veri toplama metotları, geçerlilik ve güvenirlik kavramları, eğitim araştırmalarında istatistik, araştırma, planlama ve uygulama. araştırmada rapor yazma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Temel Kavramlar 2
2 Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar 2
3 Araştırma Problemi 2
4 Değişken ve Hipotezler 2
5 Bilimsel Etik ve Araştırma 2
6 Literatür Taraması 2
7 Örneklem Seçimi 2
8 Veri Toplama Araçları 2
9 Ara sınav
10 Geçerlilik, Güvenirlilik ve iç geçerlilik 2
11 Veri Analizi 2
12 Tanımsal (Betimsel) İstatistik ve Çıkarımsal (Yorumsal) İstatistik 2
13 Deneysel Desenler ve Nitel Analiz 2
14 Rapor Yazma Teknikleri 2
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246646 Uygun araştırma yöntemi ve desenlerini seçebilir.
2 1246647 Araştırma amacına uygun veri toplama aracını seçebilir.
3 1246649 Araştırma problemini tanımlar
4 1246648 Literatür taramasının önemini açıklar.
5 1246645 Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek