Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ328 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu derste, Öğrencilere öğretilebilme yollarını araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmak, öğrenme-öğretme sürecinde sanat eğitimi alanında, anaokulundan ortaöğretime kadar öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirme yöntemlerinin Resim-İş Öğretmeni adayına öğretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Selma KARAAHMET BALCI

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]ARTUT, Kazım. (2001). Sanat Eğitimi Kuram ve Yöntemleri, Anı yayınevi, Ankara. [2]YAVUZER, Haluk. (2000). Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul. [3]KESKİNOK, Kayıhan. (2001). Sanat Eğitimi Aşamalı Yöntemi, Sanat Yapım Yayıncılık, Ankara. [4]KIRIŞOĞLU, Olcay Tekin. (1991). Sanatta Eğitim; Görmek, Anlamak, Yaratmak, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara. [5]TÜRKDOĞAN, Galip. (1981). Sanat Eğitiminin Yöntemleri, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. [6]ETİKE, Serap. (1995). Sanat Eğitimi Yazıları, İlke Yayınevi, 25-26, Ankara. [7]SAN, İnci. (1985). Sanat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. [8]ERTÜRK, Selahattin. (1974). Eğitime Giriş, Ankara. [9]KIRIŞOĞLU, Olcay ve Mary STOKROCKİ. (1997). Ortaöğretim Sanat Eğitimi, YÖK/ Dünya Bankası MEGP, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
23 Proje Sunma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eğitiminde estetik ve sanatsal bir konuda öğretim elemanı ile birlikte proje sunum konularının seçimi ve çalışma takvimine göre planlanması. özel öğretim 2. hafta.pptx
2 Anaokullarında sanat eğitimi uygulama yöntemleri ve dayandığı temellerin çözümlenmesi. özel öğretim 2. hafta.pptx
3 İlköğretimin birinci devresinde (1,2,3,4 ve 5. Sınıflar) sanat eğitimi uygulama yöntemleri ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde çözümlenmesi. özel öğretim 3. hafta.pptx
4 İlköğretimin ikinci devresinde (6,7 ve 8. Sınıflar) sanat eğitimi uygulama yöntemleri ve temellerinin çözümlenmesi. özel öğretim 4. hafta.pptx
5 Sanatsal ve estetik alanda hazırlanmış olan proje sunumu (grup veya bireysel). özel öğretim 5. hafta.pptx
6 Proje sunumları. özel öğretim 5. hafta.pptx
7 Proje sunumları. 2018121111026326-GORSEL SANATLAR.pdf
8 Proje sunumları. 2018121111026326-GORSEL SANATLAR.pdf
9 Proje sunumlarının genel değerlendirilmesi.
10 Ara Sınav
11 Ortaöğretimde (liselerde) sanat eğitimi uygulama yöntemleri ve geliştirme çalışmaları yapılması.
12 Görsel sanat elemanlarının bir kompozisyon içerisinde planlama ve uygulamasının nasıl gerçekleştirilebileceği.
13 Yıllık ders planları yapımı.
14 Günlük ve/veya ünite planlarının yapımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141731 Görsel sanatlar öğretim ilkelerini kavrayıp öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek.
2 1144609 Görsel sanatlar öğretimi ile ilgili kaynakları değerlendirebilecek.
3 1129614 Çocuğun sanatsal davranışlarını tanıyabilir.
4 1121573 İlköğretim Görsel Sanatlar dersine yönelik etkinlikler düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4
2 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5
3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4
4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek