Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ332 Çağdaş Sanat 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Çağımız sanatında yer olan akım ve uslupların özelliklerinin öğrenilmesi.Empresyonizmden 21.yüzyıla Avrupa’da, başta resim olmak üzere sanat gelişimi hakkında bilgi edinmek. 19. yüzyıl sonundan başlayarak Dünya sanatının tarihsel gelişiminin incelenmesini, Modern, post modern, sanatta toplumsal ve siyasal yapı ile sanatın şekillenmesi Modern Resmin tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri hakkında bilgilendimek.Çağdaş Sanat , post modern sanat anlayışı ve kullanılan ve teknik yöntemlerin dökümanlarla birlikte dikkatle incelenip bilgilendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Antmen, 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul 2008. E.Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, İstanbul 1997. F.Claudon, Sembolizm, İstanbul 1994. S.Germaner, 1960 Sonrası Sanat, İstanbul 1997. E.H.Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul 2011. Z.İnankur; 19.yy.Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul 1997. M.&N.İpşiroğlu, Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, İstanbul, 1983. N.-M.İpşiroğlu, Sanatta Devrim, İstanbul 1991. N.Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul 1982. R.Passeron, Sürrealizm, İstanbul 1982. N.Pirim (ed.), Rönesansın Serüveni, İstanbul 2005. L.Richard, Ekspresyonizm, İstanbul 1991. M.Serullaz; Empresyonizm, İstanbul 1983. M.Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern sanat olarak tanımlanabilen ile çağdaş sanat olarak tanımlanan arasındaki ayrım noktasında Postmodernizm belirmektedir, Post-modernizm Kavramsal Sanatın çıkışı ile birlikte 1960’ların ortaları ile sonlarında başladığı söylenmektedir. Sanatın sanatsal değerleri ve tarihsel dökümanları görünüşleri ile oldukça önemlidir Bu Sanat akımlarının ve bu akımlar içerisinden seçilen sanatçı ve yapıtlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
15 Gösterme 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Empresyonizm
2 Empresyonizm
3 Empresyonist heykel, Neo-empresyonizm
4 Post-empresyonizm
5 Sembolizm
6 Art Nouveau, Ekspresyonizm
7 Arasınav- ders tekrarı
8 Fovizm
9 Fovizm
10 Kübizm
11 Suprematizm
12 Pop Art, Op art
13 Dışavurumculuk ve Gerçekçilik yorumları, minimal sanat, kavramsal sanat, Post-modernizm vb
14 Konstrüktivizm
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79448 1161030 Mimari eserleri tanıma
79449 1146172 Resim sanatı örneklerini tanıma (altar panosu, fresko, tablo, vb)
79450 1148063 Heykel örneklerini tanıma
79451 1154885 Sanatçılar hakkında bilgi edinme
79452 1146218 Sanat dallarını birbiriyle karşılaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
79448 5
79449 5
79450 5
79451 5
79452 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek