Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ330 Sanat Eleştirisi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin bilimsel ve sanatsal gelişimini pedagojik gerektirmeler ile sağlanan bireyselliği algısal, düşünsel, imgesel ve diğer tasarımsal süreçleri ihtiva edecek biçimde bir bakış açısı ve mental değerlere taşımak; bu değerleri belli kriteryumlara yaslamak; söz konusu bakış açılarını bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyolojik, ideolojik, politik ve psikolojik örüntülerde kullanmak olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Sevgi KOYUNCU, Prof.Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] TYSON, Lois. Critical Theory Today, Routledge, New York-London, 2006. [2] CARY, Richard. Critical Art Pedagogy (Foundations for Postmodern Education), Garland Pub. Inc. A Member of The Taylor Francis Group, New York and London 1998. [3] “Embracing a Critical Pedagogy in Art Education”, Author(s): Shirley Hayes Yokley Source: Art Education, Vol. 52, No. 5, What is Taught? What is Learned? How Do We Know? (Sep., 1999), pp. 18-24 [4] “Defining and Structuring Art Criticism for Education”, Author(s): Tom Anderson Source: Studies in Art Education, Vol. 34, No. 4 (Summer, 1993), pp. 199-208 [5] “Performance Art as Critical Pedagogy in Studio Art Education”, Author(s): Charles R. Garoian Source: Art Journal, Vol. 58, No. 1 (Spring, 1999), pp. 57-62 [6] “Critical Thought about the Esthetic and Art Education”, Author(s): H. James Marshall Source: Art Education, Vol. 25, No. 5 (May, 1972), pp. 15-18 [7] “(Post)Modern Critical Theory and the Articulations of Critical Pedagogies”, Author(s): Mas'ud Zavarzadeh and Donald Morton Source: College Literature, Vol. 17, No. 2/3, The Politics of Teaching Literature (1990), pp. 51- 63

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders,öğrencinin eleştirel potansiyellerini geliştirme; Sözel ve yazılı olarak eleştiriyi kullanmada yeteri düzeyde kelime haznesine sahip olma; Tarihsel, sosyolojik, izafi, izlenimci ve yapısal formatlarda eleştiriyi kullanabilme; Akademik, pedagojik ve popüler anlamda eleştiriyi sınıflandırabilme; tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılamanın sanat eleştirisindeki aşamalar olarak incelenmesi; eser incelemesi, metin çözümlemeleri ve okuryazarlıkların (çoklu okuryazarlıklar) sanat eleştirisi kapsamında ele alınması; ve Sanatçı, eser, izleyici etkileşim formasyonunda eleştirmenin konumu, fonksiyonu, amaçları ve kanaatlerinin objektif ve subjektif açıdan incelenmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eleştirinin temel kavramları, tarihsel gelişim biçemleri ve formasyonunun incelenmesi DERS 1.docx
2 Genel eleştiri ile sanat eleştirisi arasındaki niteliksel ilişkiyi bileşkelerde değerlendirme ( benzerlikler ya da farklılıklar açısından) DERS 2.docx
3 Sanat eleştirisinin temel elemanları olarak sanatçı, eser ve izleyicinin incelenmesi DERS 3.docx
4 Bir sanatsal iletişim ve etkileşim biçimi olarak sanat eleştirisinin değerlendirilmesi DERS 4.docx
5 Eleştiri türleri: tarihsel, sosyolojik, izafi, izlenimci, yapısal, nesnel DERS 5.pdf
6 Bir sanatsal mekanizma olarak eleştirinin sanatsal ve sanat eğitimsel konumunun incelenmesi DERS 6.pdf
7 Sanat eleştirisinin aşamaları: betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama ve kuram DERS 7.docx
8 Eleştirinin sınıflandırılması: akademik, popüler, pedagojik ve medyatik DERS 8-9-10türkiyede sanat eleştirisi.pdf
9 Sanat eleştirisinin subjektif bileşenleri ile objektif bileşenleri arasındaki ilişkinin betimlenmesi ARA SINAV.docx
10 Sanatçı olarak eleştirmen, sanat izleyici olarak eleştirmen, başkası olarak eleştirmen, pedagog olarak eleştirmen DERS 8-9-10türkiyede sanat eleştirisi.pdf
11 Ara Sınav DERS 8-9-10türkiyede sanat eleştirisi.pdf
12 Sanatsal okuryazarlıklar: analiz, değerlendirme, gruplama, tümevarım, tümdengelim, sentez, soyutlama
13 Görsel okuryazarlık, görsel kültür okuryazarlığı ve çağdaş sanat eğitiminde eleştirinin yeni özellikleri
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176897 Sanatsal kuram ve pratiklerin kavranmasında eleştirinin pedagojik bir yöntem olduğunu bilebilir; sanatsal anlayışların ya da tarzların çözümlenmesinde bakış açılarının ve yaklaşım biçimlerinin bireysel farklılıklar ile açıklanabilir taraflarının farkına varabilir.
2 1178412 Çeşitli sanat disiplinlerine, kuramlara ya da uygulamalara ait örnekleri yapısal, tasarımsal, kültürel, dönemsel bağlamlarda değerlendirebilir, çözümleyebilir, yorumlayabilir.
3 1163002 Eleştirel donanımları sağlamada bireysel yaklaşımlarını uygun yöntem ve teknikler ile startejik kılabilir, eleştirel potansiyellerini iletişimsel ve etkileşimsel anlamda performansa yansıtabilir.
4 1165045 Sanat hakkında genel eğilimlere ve yönelimleri esnek yaklaşımlar sergileyebilir, hüküm verebilir, vargı ve yargılarında cesur davranabilir, eleştirel sorumlulukların bilincine varabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek