Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ310 Asa IV (Endüstriyel Tasarım-IV) 927003 3 6 7

Dersin Amacı

Bu derste bir gerçekleştirim çabası ve toplumsal paylaşım alanı olarak tasarım kültürünün kazandırılması; çağdaş tasarım olgusunun ortak esprilerini taşıyacak “genel” likte, aynı zamanda yerel bilgi üretiminin izlenebileceği “özel” likte özgün endüstriyel tasarım projelerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Memduh Erkin, Öğr. Gör. Sadık Şener, Öğr. Gör. Tarık Yazar

Ön Koşul Dersleri

Desen, Temel Tasarım ve Perspektif temel disiplinlerini almış olma.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Adams, James. BIR MÜHENDISIN DÜNYASI, Tübitak Yay., Ankara 1994. - Akman, Toygar. 2000 YILINA DOĞRU SIBERNETIK, Kültür Yay., Ankara 1998. - Barnard, Malkolm. SANAT, TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR, Ütopya Yay., Ankara 2002. - Bilgin, Nuri. EŞYA VE İNSAN, Gündoğan Yay., Ankara 1991. - Charlotte Fiell, Peter. DESIGN OF THE 20TH CENTURY, Taschen, Germany 1999. - Charlotte Fiell, Peter. DESIGNING THE 21TH CENTURY, Taschen, China 2005. - Çelebioğlu, Fuad. DAVRANIŞ AÇISINDAN İŞBILIM, Fatih Yay., İstanbul 1981. - Engel, Heino. STRÜKTÜR SISTEMLERI, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul 2004. - Erhan, İlhan. ENDÜSTRI TASARIMINDA KULLANICI-ARAÇ İLIŞKILERI AÇISINDAN GÖRSEL BILDIRIŞIM, İDGSA Yay., İstanbul 1978. - Erlhoff, Michael. DESIGNED IN GERMANY SINCE 1949, Prestel, Germany 1990. - Hasdoğan, Gülay. TASARIM ENDÜSTRI VE TÜRKIYE, Desen Ofset Yay., Ankara 1994. - Heath, Adrian / Heath, Ditte / Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIAL DESIGN, A And Black, London 2000. - Hillier, Bevis. THE STYLE OF THE CENTURY, A And Black, London 1998. - Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI, Yem Yay., İstanbul 1996. - Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI ÜRÜN TASARIMINDA ADIMLAR, Yem Yay., İstanbul 1996. - Mackenzie, Dorothy. GREEN DESIGN, Lavrence King, China 1991. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME ONE, Phaidon Press, 2006. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME TWO, Phaidon Press, 2006. - PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME THREE, Phaidon, 2006. - Riegelman, Nancy. COLORS FOR MODERN FASHION-DRAWING FASHION WITH COLORED MARKERS, - Nine Heads Media, China 2006. - Seylan, Ali. TEMEL TASARIM, M – Kitap, Samsun 2005. - Sommer, Robin Langley. FRANK LIOYD WRIGHT, Brompton Books Comparation, Spain 1993. - Sonsino, Steven. PACKAGING DESIGN, Thames and Hudson, Singopore 1990. - Şahin, Şükran. TÜRKIYE’DE BILIM VE TEKNOLOJI POLITIKASI, Göçebe Yay., İstanbul 1997. - Terragni, Emilia. SPOON, Phaidon Press, China 2002. - Toka, Cemil. İNSAN-ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMIK TASARIM İLKELERI, İDGSA Yay., İstanbul 1978. - Todd, Pamela. THE ARTS AND CRAFTS COMPANION, Bulfinch Press, Singapore 2004. - Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESINE GIRIŞ, Yem Yay., İstanbul 2002. - Yelavich, Suson. DESIGN FOR LIFE, Thames And Hudson, Italy 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal yapılaşmalara / yapılanmalara ve oluşlara ilişkin temel kuruluş ilkelerinin, belirlenmiş pratik bir amaç doğrultusunda incelenmesi, çözümlenmesi, vargıların modellendirilmesi ve prototiplerde somutlaştırılması. Genel sistem kavramı, işbilimsel sistem kavramı, işbilimsel sistem türleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
15 Gösterme 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 72 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım olgusuna açılım kazandıran ve yön veren kuramsal yaklaşımlar, paradigmalar.
2 Bir çaba konusu olarak tasarım.
3 Ürün olarak tasarım.
4 Tasarım süreci.
5 Tasarımda problem belirleme.
6 Problem çözme. Mekanistik ve Holistik yaklaşımlar.
7 Tasarlamada bilgi toplama.
8 Bilginin kullanılır hale getirilmesi. Yapılabilirlik etüdü.
9 Yeni fikir bulma ve yaratma. Beyin fırtınası. Sinektik
10 Ara sınav
11 Çevre kavramları. Görsel ve dokunsal çevre. Durağan ve hareketli çevre.
12 Algı-algılama
13 Morfolojik tasarlama.
14 Sistemci yaklaşımlar. Biliş bilimsel yaklaşımlar.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78757 1179574 Değişik tasarlama yaklaşımlarının genel bilgisini edinir ve bunların göreceli değerlendirmelerini yapabilir.
78759 1147326 İnsana özgü bir performans olarak tasarlamaya ilişkin kuramsal ve uygulama bilgilerine dayalı genel bir görüş kazanır.
78760 1148417 Bu birikimi ile sorun belirleyebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
78761 1150910 Özgün bir tasarım gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.