Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ409 Asa V (Endüstriyel Tasarım-V) 927003 4 7 7

Dersin Amacı

Birinci dönemin başından ikinci dönemin sonuna kadar olan sürede, önceki dört dönemin tüm birikimlerine dayanan çağdaş tasarım olgusunun ortak esprilerini taşıyacak ‘GENEL’ likte, aynı zamanda yerel değer üretiminin izlenebileceği ‘ÖZEL’likte özgün tasarımların ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu sürecin eğitsel amacı da: öğrencilerin önceki kazanımlarına açılımı ve uygulama becerileri açısından organik ilişki içinde bulunduğu değişik bilgi ve uygulama alanlarının özel alan bilgilerinin kazandırılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adams, James. BIR MÜHENDISIN DÜNYASI, Tübitak Yay., Ankara 1994. Akman, Toygar. 2000 YILINA DOĞRU SIBERNETIK, Kültür Yay., Ankara 1998. Barnard, Malkolm. SANAT, TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR, Ütopya Yay., Ankara 2002. Bilgin, Nuri. EŞYA VE İNSAN, Gündoğan Yay., Ankara 1991. Charlotte Fiell, Peter. DESIGN OF THE 20TH CENTURY, Taschen, Germany 1999. Charlotte Fiell, Peter. DESIGNING THE 21TH CENTURY, Taschen, China 2005. Çelebioğlu, Fuad. DAVRANIŞ AÇISINDAN İŞBILIM, Fatih Yay., İstanbul 1981. Engel, Heino. STRÜKTÜR SISTEMLERI, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul 2004. Erhan, İlhan. ENDÜSTRI TASARIMINDA KULLANICI-ARAÇ İLIŞKILERI AÇISINDAN GÖRSEL BILDIRIŞIM, İDGSA Yay., İstanbul 1978. Erlhoff, Michael. DESIGNED IN GERMANY SINCE 1949, Prestel, Germany 1990. Hasdoğan, Gülay. TASARIM ENDÜSTRI VE TÜRKIYE, Desen Ofset Yay., Ankara 1994. Heath, Adrian / Heath, Ditte / Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIAL DESIGN, A And Black, London 2000. Hillier, Bevis. THE STYLE OF THE CENTURY, A And Black, London 1998 Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI, Yem Yay., İstanbul 1996. Küçükerman, Önder. ENDÜSTRI TASARIMI ÜRÜN TASARIMINDA ADIMLAR, Yem Yay., İstanbul 1996. Mackenzie, Dorothy. GREEN DESIGN, Lavrence King, China 1991. PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME ONE, Phaidon Press, 2006. PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME TWO, Phaidon Press, 2006. PHAIDON DESIGN CLASSIC VOLUME THREE, Phaidon, 2006. Riegelman, Nancy. COLORS FOR MODERN FASHION-DRAWING FASHION WITH COLORED MARKERS, Nine Heads Media, China 2006. Sommer, Robin Langley. FRANK LIOYD WRIGHT, Brompton Books Comparation, Spain 1993. Sonsino, Steven. PACKAGING DESIGN, Thames and Hudson, Singopore 1990. Şahin, Şükran. TÜRKIYE’DE BILIM VE TEKNOLOJI POLITIKASI, Göçebe Yay., İstanbul 1997. Terragni, Emilia. SPOON, Phaidon Press, China 2002. Toka, Cemil. İNSAN-ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMIK TASARIM İLKELERI, İDGSA Yay., İstanbul 1978. Todd, Pamela. THE ARTS AND CRAFTS COMPANION, Bulfinch Press, Singapore 2004. Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESINE GIRIŞ, Yem Yay., İstanbul 2002. Yelavich, Suson. DESIGN FOR LIFE, Thames And Hudson, Italy 1997.

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel sistem kavramı. İşbilimsel sistem kavramı.
2 İşbilimsel sistem türleri.
3 Sistem geliştirmede ölçütler.
4 Sistem geliştirme ve insan etkenleri.
5 İnsan performansı – performans limitleri.
6 Fiziksel ölçütler ve fiziksel etkinliklerin ölçümü
7 Anatomi fizyolojisi. Ergonomi. Ergonometri. Antropometri. Hareket ekonomisi.
8 Fizyolojik tasarım.
9 Antropometrik tasarım
10 Kronometrik tasarım.
11 Biyomekanik tasarım.
12 Bilgilenme ve bilgi süreçleme. Bildirişim tasarım
13 Insan – teknik ve çevre etkenleriyle belirlenen işlev, sınır ve değerler topluluğu. Bu boyutları bağlamında insan – araç bağıntısının bağlı olabileceği standart ve ölçütlerin ergonomik tasarım ilkelerine göre çözümlenmesi. Çözümleme sonuçlarına dayalı uygulamaların yapılması.
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84535 1177446 Değişik tasarlama metodlarının ve kuramlarının genel bilgisine sahip olur.
84536 1186566 İnsan – araç bağlantısının bağlı olabileceği standart ve ölçütleri çözümleyebilir
84537 1191008 Bu belirlemelere dayanan uygulamalar tasarlayabilir, gerçekleştirebilir.
84538 1176900 Uygulama sonuçlarını, üzerinde geliştirdiği yöntem bilgisiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.