Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ410 Asa VI (Endüstriyel Tasarım-VI) 927003 4 8 9

Dersin Amacı

Tasarımda üç boyutlu modelleme tekniklerini, değişik malzemeleri kullanarak ürün tasarlayıp prototip üretmelerini sağlamak, özellikle yaşantılarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak insan - eşya ilişkisinde ergonominin, kültürün önemini kavrayarak çözümler üretmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Memduh Erkin, Öğr. Gör. Sadık Şener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetkin, Suut Kemal, Estetik Remzi Kitabevi İst.1989 Tunalı, İsmail Tasarım Felsefesi Yem Yay. İst. 2009 Bayazıt, Nigan Tasarlama Kuramları ve Metotları Birsen Yay. İst.2004 The best tables, chairs, lights Rotavision Young Americas Designers daab Young European Designers daab Young Asian Designers daab Desingning the century Taschen Bilgin, Nuri Eşya ve İnsan Gündoğan yay. Ankara 1991 Doğan, Hıfzı Teknoloji Eğitim Ankara Üni. EBF Yay. Ankara 1983 Laborit, Henri Yaratıcı İnsan Çev. Bertan Onaran Pagel Yay. İst. 1996

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal yapılaşma oluşlara ilişkin kuruluş ilkelerinin incelenmesi, çözümlenmesi sitemleştirme ölçütleri, işlev –madde form özellikleri, çevre iklim şartları ile modelleme teknikleri ve ürün özelliklerinin

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.