Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ108 Ekonomi 927001 1 2 6

Dersin Amacı

İktisat biliminin mikro ve makro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, milli gelir, para, enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, dış açık) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek ve konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Nurettin Öztürk

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 11 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıtlık kanunu, alternatif maliyet, kaynaklar, mal, hizmet ve fayda, işbölümü ve uzmanlaşma, mübadele, ekonominin temel sorunları ve ekonomik düzen,
2 Talep fonksiyonu, bireysel talep ve piyasa talebi, talep eğrisinin kayması, talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği,
3 Arz fonksiyonu, arzı belirleyen faktörler, firma arzı endüstri arzı, arz esnekliği ve esnekliği etkileyen faktörler
4 Arz ve talebin kesişmesi ve piyasa fiyatının oluşması, kısmi denge analizi, piyasa fiyatının oluşamaması durumu,
5 Talebi belirleyen faktörlerden fiyat dışındaki faktörlerdeki değişmeler, gelir esnekliği, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatındaki değişmeler, çapraz talep esnekliği ve hesaplamaları, arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin etkileri
6 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
7 Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
8 Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
9 Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
10 Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
11 Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi, oligopol ve monopolcü rekabet
12 Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelir ile ilgili kavramlar (GSYİH, GSYİH deflatörü, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına milli gelir)
13 Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, kamu harcamaları
14 Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin hesaplanması
15 Paranın özellikleri, para çeşitleri, para talebi, para arzı, denge faizinin oluşumu, para arzı ve talebindeki değişmelerin makroekonomik etkileri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5108 1137342 Kapalı ve dışa açık ekonomide denge milli gelir hesaplamaları yapar
5109 1141206 Paranın tanımı, fonksiyonları ve özelliklerini, ekonomideki rolünü, para arzı ve faiz ilişkisini bilir
5607 1121844 Arz ve talep esnekliklerinin ne olduğunu, önemini ve esnekliği belirleyen faktörleri bilir.
11559 1123019 Rekabetin anlamını bilir, tam rekabet piyasasının işleyişi ve özelliklerini örnekleri ile birlikte bilir ve piyasa analizi yapabilir.
17323 1118974 Mal ve hizmet piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu bilir.
17675 1125562 Aksak rekabet piyasalarının özelliklerini bilir.
20651 1137941 Üretim maliyet türlerini, nasıl hesaplandığını, üretimin çeşitli evrelerinde maliyetlerin nasıl bir seyir izlediğini bilir, azalan verimler kanununu anlar, kısa ve uzun dönemde azalan verimler kanunu ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
20652 1123166 Milli gelirle ilgili temel kavramları, milli geliri belirleyen faktörleri, milli gelir hesaplama yöntemlerini bilir.
24068 1138114 İktisadın hangi sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını bilir.
27150 1175355 Fayda kavramını anlar, tüketicinin faydasını iktisadi koşulları içinde nasıl maksimize yapacağını anlar, uygulamaya çalışır.
31653 1172198 Arz ve talebi belirleyen faktörlerin neler olduğunu bilir.
35086 1141135 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler verebilir. King Kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, vergi yansıması konularını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.