Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye’nin yakın çevresi ile olan politikalarını, küçülen dünyadaki devletler arası ilişkileri anlamak, ileriye dönük politikalar üretebilmek, yakın dönemde ekonomik, sosyal, kültürel oluşumlar ve gelişmelerin tahliliyle Türkiye’nin bunlara yönelik politikalarını kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cahit TALAS; Ekonomik Sistemler, İmge Yayınları, Ankara, 1997. 2. W.H.M.Neill; Dünya Tarihi, (Çev: Alâaddin ŞENEL), İstanbul, 2005. 3. Giovanni ARRİCHİ, Uzun Yirminci Yüzyıl, (Çev: Recep Boztemur), Ankara, 2000. 4. Eric HOBSBAWM; Kısa 20. Yüzyıl, Aşırılıklar Çağı 1914-1991, İstanbul, 2006. 5. Paul KENNEDY; Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (Çev: Birtana KARANAKLI), Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara,1990. 6. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI; Osmanlı Tarihi, I.- IV.Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1982. 7. Enver Ziya KARAL; Osmanlı Tarihi, V.-VIII.Cilt, TTK Yayını, Ankara, 1983. 8. Rıfat UÇAROL; Siyasî Tarih, İstanbul, 1985. 9. Ahmet TABAKOĞLU; Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul,1985. 10. Şevket PAMUK; Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. 11. Mübahat S.KÜTÜKOĞLU; “Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadî Faaliyetleri”, 150.Yılında Tanzimat,(Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun YILDIZ), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

I. Dünya Savaşı ve sonuçları. Barışın sürekliliğini sağlama girişimleri. Büyük devletlerde rejim değişiklikleri. Versay Barışının bozulması. Yeniden genel savaşa yol açan nedenler. Orta-Doğu ve büyük devletler.(I. Dünya Savaşından sonra ve II. Dünya Savaşından sonraki önemli gelişmeler.) II. Dünya Savaşının başlaması ve yayılması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. Savaş sırasında müttefikler arasında yapılan toplantılar. Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş. Savaş sonrası gelişmeler. Bloklaşmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı. 1. Hafta.pptx
2 Kapitalizmin tanımı ve tarihî gelişimi. 2. Hafta.pptx
3 Kapitalist ülkelerle ilk temaslar. 3. Hafta.pptx
4 15-19. yüzyıllarda temaslar. 4. Hafta.pptx
5 19. Yüzyıl ve Osmanlı Devleti’nin vesayet altına alınması. 5. Hafta.pptx
6 Yabancıların iktisadî faaliyetleri. 6. Hafta.pptx
7 İlk borçlanmalar ve Duyun u Umumiye. 7. Hafta.pptx
8 Yabancı Okullar. YABANCI OKULLAR.pdf
Osmanl__'dan Cumhuriyet'e misyonerlerin T__rkiye'deki e__itim ve ____retim faaliyetleri[#506648]-616379.pdf
8. Hafta.pptx
9 ARA SINAV
10 Birinci dünya savaşından Lozan’a kadar olan dönem. 10. Hafta.pptx
11 İki dünya savaşı arasındaki dönem. 11. Hafta.pptx
12 Cumhuriyet döneminde kapitalist ülkelerle kurulan ekonomik ilişkiler. 12. Hafta.pptx
13 Türkiye ve uluslararası kuruluşlar. 13. Hafta.pptx
14 Uluslar arası kapitalist sistemin Türk bürokrasisi ile ilişkileri. 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128949 Yakın dönem ekonomik oluşumlarını tanımlar.
2 1224620 Yakın dönem siyasi ve sosyal gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını tasvir eder.
3 1224633 Paktlar arası mücadelenin Türkiye açısından önemi ve etkilerini yorumlar
4 1224640 1980 sonrası yakın çevremizde yaşanan olayların Türkiye’ye etkilerini tartışır
5 1224686 Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin kurulması ve gelişiminin Türkiye açısından önemini çözümler
6 1224688 11 Eylül olayları ve değişen politikalar karşısında Türkiye’nin durumunu değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.