Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRÖ103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I 927001 1 1 4

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I (1860-1923), 4.bs., Mas Matbaacılık, Ankara, 1987. Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiir Antolojisi, Doğuş matbaacılık, Ank.1970. Baki, Hayati: Tanzimat Edebiyatında Roman ve İnsan, Promete Yayınları, Ankara, 1993. Banarlı, Nihad Sâmi: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. I-c.II, Milli EğitimBasımevi, İstanbul, 1971. Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, 4. Baskı, İstanbul–199, s. 40. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları, Cem yay.,1991. Beyatlı, Yahya Kemal: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hâtıralarım, 2. bs., Baha Matbaası, İstanbul, 1976. Bilgegil, M. Kaya: Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Erzurum, 1980. Büyük Türk Klasikleri, c.10 (Doç.Dr.Bilge Ercilasun, Nevzat Köseoğlu, Prof.Dr. Orhan Okay, Prof.Dr.Şerif Aktaş) Ötüken-Söğüt,İstanbul,1990 Cebeci, Dilâver: Tanzimat ve Türk Ailesi, Ötükeh Neşriyat, İstanbul,1993. Cevdet Kudret: Ahmet Mithat, Ankara, 1962. Cevdet Kudret: Karagöz, c. I-II-III, Ankara, 1968. Cevdet Kudret: Orta oyunu I, Ankara, 1973; Orta oyunu II, 1975. Cevdet Kudret: Orta oyunu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1973. Emil, Birol: "Mizancı Murat Bey'in Edebiyat ve Tenkide Dair Görüşleri", İstanbu Üniversitesi Edebiyat Faktültesi Türk Dili ve EdebiyatıDergisi, 1 Ekim 1971. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001, İstanbul, 1992. Esen, Nüket: Türk Romanında Aile Kurumu, Aile Araştırma Kurumu, Arkara, 1991. Finn, Robert P.: Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1984. İsmail Habib: Yeni "Edebi Yeniliğimiz", Tanzimattan Beri Edebiyat Tarihi-I-Remzi Kitabevi, İstanbul, 1940. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1976. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergâh yayınları, İstanbul, 1987. Kaplan, Mehmet: Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul,1885. Karal, Enver Ziya: "Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul, 1940. Kerman, Zeynep, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara 1998. Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895/1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983. Parla, Jale: Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistomolojik Temelleri, İletişim Yayınları, 2. bs., İstanbul, 1993. Parlatır, İsmail: Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987. Parlatır, İsmail:Recaî-zade Mahmut Ekrem Hayatı-Eserleri-Sanatı, 2. bs.Ankara, 1995. Roman Özel Sayısı I, Türk Dili, nr. 154, Ankara: 1964. Roman Özel Sayısı II, Türk Dili, nr. 159, Ankara: 1964. Tanpınar, A. Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İst., 1969, s. 335. Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1997. Tural, Sadık Kemal, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdâd Yay. , Ank. 1993. Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1979. Yalçın, Alemdar: "Düşünce Açısından Tiyatromuz", Yeni Sanat, S.5,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 5 3 15
8 Rehberli Problem Çözümü 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ömer Seyfettin ve dönem nesri, Ahmet Haşim
2 Yahya Kemal
3 Mehmet Akif Ersoy
4 Cumhuriyet döneminin siyasal ve sosyal görünümü, şiir ve nesrinin genel özellikleri ve dönemdeki genel eğilimler
5 Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Nazım Hikmet, Necip Fazıl
6 Arasınav
7 Garip Akımı ve temsilcileri
8 Cahit Sıtkı, Ahmet Kutsi, Ahmet Muhip
9 II. Yeni ve temsilcileri
10 Maviciler, Hisarcılar ve diğer edebiyat toplulukları
11 Cumhuriyet dönemi romanı
12 Cumhuriyet dönemi hikaye ve tiyatrosu
13 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17687 1340981 Türk edebiyatının II. Meşrutiyet\'ten sonraki gelişimini takip eder. II. Meşrutiyet döneminin önde gelen isimlerinin eserlerini,Türk edebiyatına katkılarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
17687 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek